Roskilde Kommunes Budget 2021

7 ændringsforslag fra EL til ØkonomiUdvalgets 1. behandling af Roskilde Kommunes budget 2021

Sociale/indholdsmæssige budget-forbedringer

  1. Rammebesparelserne på 55 mio kr, som i flertallets budget-forslag er målrettet ’servicerammen’, fjernes helt. Derved undgås de alvorlige serviceforringelser på velfærds-områderne som fremgår af bilag 1 til flertals-budgetforslaget.

– En årlig udgifts-forøgelse på 55,0 mio kr.

  1. Udgifterne til voksensocialområdet indenfor BSU’s budget har i årevis overskredet budgetterne, samtidig med at vi får en del beretninger om at det serviceniveau borgerne oplever ligger under det niveau de har retskrav på. Med til billedet hører, at man i Roskilde konsekvent budgetterer med udgifter pr borger der ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Dette er klar underbudgettering og det må der rettes op på. Ud fra sag 88 på BSU-mødet 20.8.2020 kan den årlige underbudgetteringen skønnes at ligge i størrelsesordenen 15 mio kr, men dertil kommer at der er oparbejdet et underskud, som kommunen skubber foran sig fra år til år. Så der bør afsættes ekstra midler i en årrække, så det bliver muligt at afvikle underskuddet på voksen-socialområdet socialt forsvarligt. Vi foreslår ekstra 5 mio kr/år.

– En årlig udgifts-forøgelse på 20,0 mio kr.

 Økonomiske budget-forbedringer 

  1. Den ønskede kasseforbedring opnås over 3 år i stedet for over 2 år. Dette var blandt forvaltningens oplistede valgmuligheder til budgetseminaret 24.8.2020. Det vil lette ’forbedringskravet’ med 20 mio kr det første år.

– En første-års aflastning af budgetforbedringskravet på 20 mio kr.

  1. ’Vinduet’ for en beskeden men sanktionsfri skattestigning skal udnyttes. Det handler om, at Roskilde kommune ud fra de officielle beregninger er kalkuleret at miste penge på de nye udligningsordninger mellem kommunerne. Roskildes tab sat til 18,6 mio kr.. Det er dette tab der er givet forhåndstilladelse til at kommunen – med fritagelse fra de ellers gældende sanktioner – kan forhøje sin indkomstskat med.

Selvom en sådan skatteforøgelse vil falde skævt vil ingen skatteydere blive ramt mærkbart. I gennemsnit under 20 kr pr måned, og for det mindretal der bliver hårdest ramt handler det om ca 50 kr pr måned.

– En årlig indkomstforøgelse på 18,6 mio kr.

  1. Vi ønsker at neddrosle anlægsprogrammet til tidligere niveau, det vil sige med 20 mio kr/år.

– En årlig udgifts-reduktion på 20 mio kr.

  1. Ejendomssalg opreguleres imod erfaringstallene for flere af de senere år, samt ud fra at der for 2021 er ’navn og adresse’ på kendte forventede salg der samlet overstiger 80 mio kr. Derfor kan vi, med bevarelse af en pæn portion forsigtighed, budgettere med at ejendomssalget giver et provenu på i alt 80 mio kr.

– En årlig indkomstforøgelse på 20 mio kr.

  1. Fra flertalsbudgettet fjerner vi desuden specifikt den enkelt-driftsudvidelse på 0,5 mio kr årligt, der handler om ’City-maneger’. Det gør vi fordi forslaget er baseret på at placere en kommunalt aflønnet medarbejder i den private interesse-organisation Roskilde Handel. Lovligheden af dette arrangement kan der sættes spørgsmålstegn ved, men under alle omstændigheder er det ud fra adskillige hensyn en særdeles uhensigtsmæssig konstruktion.

– En årlig udgiftsreduktion på 0,5 mio kr.

Enhedslistens protokolbemærkning til budgettets 1. behandling i Økonomi Udvalget:

”EL  fremsætter vedlagte 7 ændringsforslag til budgettet. Det bemærkes at forslagene skal ses som grundelementerne i det samlede alternative budgetforslag EL arbejder på op til budgettets endelige vedtagelse i byrådet 7.10.2020. EL’s budgetforslag har både fuld økonomisk og social balance og samtidig stabiliserer det kassebeholdningen til det ønskede mål over tre år.

Et budget med vores deltagelse vil som altid være uden elementer der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår. Vi ser meget gerne et sådant budget gennemført – eller i det mindste fremsat – med størst mulig politisk fællesnævner.”