Socialdemokratiet aftaler nedskæringsbudget med DF og R

Socialdemokratiet indgik den 6. oktober en budgetaftale med Radikale og Dansk Folkeparti, som betyder forringelser for både børn, unge og ældre, nedskæringer på socialområdet og klimaindsatsen.

Enhedslisten var med i budgetforhandlinger lørdag formiddag og kom med et gennemregnet forslag til alternativt budget. I forhold til Socialdemokratiets udspil er vores forslag i bedre økonomisk balance, det er helt uden servicenedskæringer, og det medtager samtidig de mest presserende serviceløft såsom forebyggende indsatser på socialområdet, indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner, kvalitetsløft og kortere skoledage i folkeskolen, løft til ældreområdet, samt en vifte af klimatiltag.

Borgmesteren havde inviteret alle partier til forhandlinger om Socialdemokratiets foreløbige budgetforslag, men med den præmis, at partierne forlods skulle sige ja til, at forhandlingerne tog udgangspunkt i at gennemføre de skattestigninger, der er ansøgt om, og i at gennemføre alle de fire såkaldte sparepakker.

Enhedslisten vil ikke skære ned i kommunens service, dels fordi den økonomiske situation reelt slet ikke berettiger til det, og dels fordi en lidt større forøgelse af grundskatterne i givet fald er en klart bedre alternativ finansiering. Derfor meldte Enhedslisten allerede ved første runde så kritisk tilbage på den opstillede forhandlingsramme, at borgmesteren tolkede det som et nej tak til invitationen. Vi tog med andre ord klar afstand fra de godt 70 mio. kr. af besparelsesforslagene, der er nedskæringer. Det er forslag, som alle i byrådet uden omsvøb er fuldt vidende om, vil give kraftige serviceforringelser. Nedskæringerne vil gå ud over både børn, unge og ældre plus socialområdet og klimaindsatsen. Blot som eksempel vil det for børneområdet give både dyrere madordninger og forringelser af normeringerne (flere lukkedage i institutionerne, kortere åbningstid i institutionerne).

Også Venstre og Konservative meldte fra – men på grund af skattestigningerne. Senere lørdag havde også SF forladt forhandlingerne, så tilbage var Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de Radikale, som indgik en aftale søndag.

Såfremt Socialdemokratiet finder anledning til at luge ud i servicenedskæringerne, er Enhedslisten helt frem til budgettets endelige behandling parat til at genindtræde i forhandlingerne.

Vi ser nu frem til den efter omstændighederne lange ekstra høringsproces, der er blevet planlagt, nemlig tiden fra mandag den 7. oktober og frem til økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet 23. oktober, og i teorien helt frem til byrådets 2. behandling af budgettet onsdag den 30. oktober.

Enhedslisten opfordrer ikke alene kommunens medarbejderudvalg, men alle, der er berørt af budgettets konsekvenser – forældrebestyrelser, foreninger og andre aktive – til at give deres besyv med om dette budget.