Byrådet vedtager ny kommuneplan

Forslaget til kommuneplan 2019 blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 17. juni. Vi stillede blandt andet ændringsforslag om at begrænse grusgravning mest muligt og at tillade opstilling af store vindmøller. begge forslag blev vedtaget.

Forud er gået en høringsfase, som afstedkom i alt 222 høringssvar – 185 fra borgere, 16 fra foreninger, 15 fra virksomheder og 6 fra myndigheder. Ud af de mange høringssvar vedrører over 85 den ny vej nord om Trekroner, hvori også indgår flere underskriftsindsamlinger imod vejen. I alt 62 høringssvar omhandler boligområder med særlig kulturarv. Planen kan læses på kommunens hjemmeside.

Byrådet tog stilling til hele 29 ændringsforslag (se særligt afstemnings-referat), hvor Enhedslisten var modstander af 12 og mere eller mindre medvirkende i 17. Nogle få fremsatte vi solo; en del øvrige fremsatte vi sammen med skiftende andre partier, og resten støttede vi blot. Ingen af de 12 ændringsforslag, som vi var direkte imod blev vedtaget. Af de 17 vi støttede faldt de 9, mens 8 blev vedtaget.

Blandt de vedtagne ændringsforslag er disse to, som Enhedslisten alene havde fremsat:

1. Grusgravning
På grund af de store gener grusgravningen giver både konkret for de nærliggende beboere og generelt for Roskildes udviklingsmuligheder, skal fremtidig grusindvinding inden for Roskilde kommunes grænser begrænses i videst muligt omfang.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Vindmøller
Der gives mulighed for ved en konkret vurdering at planlægge for opstilling af store vindmøller. Som forberedelse heraf udpeges snarest muligt, på baggrund af de allerede foretagne sonderinger af muligheder, ét område der med overholdelse af alle afstandskrav mv. vil kunne være egnet til et pilotprojekt for en mølle af op til 150 m’s højde.
Forslaget blev vedtaget.