Budgetaftaler 2008-2022

Oversigt over Enhedslistens deltagelse i budgetaftaler
(budgetaftaler markeret med rødt er aftaler, som Enhedslisten var med i)

Budget 2022: Enhedslisten var med i en budgetaftale med alle andre partier undtagen Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. For os var det et kardinalpunkt, at de løbende grønthøsterbesparelser for første gang i mange år er væk. De årlige såkaldte effektiviseringer og rammebesparelser har gjort, at kommunens medarbejdere år efter år har skulle løbe stærkere. Vi har lyttet til kommunens tillidsvalgte, når de fortæller om stigende arbejdspres, utilfredsstillende arbejdsvilkår og sygemeldinger. Vi gik derfor til budgetforhandlingerne med kravet om flere hænder i den kommunale forvaltning. Dette er desværre ikke lykkedes. Til gengæld har vi fået sat en stopper for både besparelser og for dette års effektiviseringer på 25 mio. kr.

Overordnet set er der tale om et budget uden torne og med få roser. Nedskæringernes undgås, og få indlagte forbedringer sikres. Det er et opgør med en budgetmetode, der bygger på mistillid til de ansatte. New Public Management fantasien om, at man uden videre kan skære i driftsmidlerne uden nogen konsekvenser for kvalitet og arbejdsmiljø, er slået tilbage for i år.

Vi har tillid til, at medarbejderne yder deres bedste og arbejder på at få mest muligt ud af ressourcerne. Det er et godt udgangspunkt for at få en bedre kvalitet på velfærdsområdet.

Herunder fremhæver vi en række punkter, som vi finder særligt vigtige i budgetforliget:

 • Et budget uden nedskæringer: Det har i flere år været Enhedslistens politik, at de besparelser, som et flertal af byrådspartierne har gennemført, har ført til forværrede vilkår for kommunens medarbejdere og til dårligere service for kommunens borgere. Da vi gik ind til forhandlingerne for budget 2022, var der indlagt nedskæringerne for 25 mio. kr. Disse er reduceret til et rundt nul. Besparelserne er helt taget af bordet.
 • Skovrejsning: Kommunens skovrejsningsprojekter fastholdes på 5 mio. kr. i 2022 og med yderligere 5 mio. kr. i overslagsårene. Enhedslisten er stolte over dette initiativ til fordel for både klima og biodiversitet. Skovrejsningsprojekterne er med til at sikre drikkevandet for fremtidige generationer og skaber nye rekreative områder med bynær natur.
 • Serviceniveau i busdriften opretholdes: I udkastet til budget 2022 lå en nedskæring på busdriften på 1,8 mio. kr. (bloktekst 6106). Enhedslisten har fået fjernet denne nedskæring.
 • Forbedringer for unge voksne med psykisk handicap: Budgetforliget rummer en tiltrængt opgradering af kommunens tilbud til unge vokse med psykisk handicap. Der er tale om et tiltrængt løft af de fysiske rammer på bostedet, som ligger på Store Valbyvej. Ydermere igangsættes en undersøgelse af, hvad der skal til for at skabe bedre boliger for beboerne på Mariehusene.
 • Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt: Budgetforliget etablerer fire permanente klasselokaler og giver et løft af Vindinge skoledistrikt. Det er med til at styrke Vindige som lokalsamfund.
 • Fuglebakken og Jættestuen fastholdes som selvstændige børnehuse: Enhedslisten ønsker at bevare små velfungerede enheder for at sikre nærvær i pasningen af kommunes yngste borgere. I budgetmaterialet lå de to institutioner til at blive slået sammen, for at sikre en besparelse på 11. mio. kr. i 2022 og 11. mio. kr. i 2023. Enhedslisten er glade for, at vi har fået forhindret denne sammenlægning.

Budget 2021: Som det eneste parti i byrådet var Enhedslisten ikke med i budgetaftalen. For det første på grund af rammebesparelser, der summer op i ca 60 mio kr! Budgetpartierne har aftalt, at beløbet skal tages indenfor serviceområdet. De vil derfor slå fuldt igennem som serviceforringelser. 

Enhedslistens præsenterede et alternativt budgetforslag, helt uden rammebesparelser og serviceforringelser. Det kom til udtryk i 6 ændringsforslag, hvor der opnås samme ekstra-polstring af kommunekassen, som forligspartierne ønskede – blot ½ år senere. Samtidig foreslog vi at benytte statens tilbud om en sanktionsfri moderat skatteforhøjelse (et månedligt beløb svarende til en coffee-to-go pr. borger, som det rammer); og dels at indregne et realistisk provenu på kommunens ejendomssalg, i stedet for en ekstremt overforsigtig underbudgettering.

Budget 2020: Socialdemokratiet indgik en aftale med Radikale og Dansk Folkeparti, som indeholdt en lang række besparelser. Enhedslisten fremlagde et alternativt budget med en række serviceforbedringer. For at finansiere dette foreslog Enhedslisten blandt andet at forhøje grundskatterne i Roskilde kommune til 34 promille. Når de statslige sanktioner efter fire år er helt nedtrappet, ville dette give et merprovenu for kommunen på 210 millioner kroner årligt. Den enkelte grundejer har adgang til at indefryse stigningen, så i praksis vil det ikke fungere som en stigning i de løbende boligudgifter. Pengene vil først skulle betales ved salg af ejendommen. 

Enhedslistens 30 ændringsforslag til budgettet, i helt kort form:

 • Forøgelse af kommunens grundskatter, til 34 o/oo,
 • Forøgelse af dækningsafgiften
 • Erfaringstilretning af provenuskøn på ejendomssalg
 • Pinse-sparepakke 2 udgår helt af budgettet.
 • Pinse-sparepakke 3 udgår helt af budgettet
 • Pinse-sparepakke 4 udgår helt af budgettet
 • Opprioritering af borgerrådgiver-indsats
 • INSP! Tildeles ekstraordinær støtte i ét år
 • Tidssvarende varmeanlæg i ”Hesteskoen”, Vestergade 6
 • Etablering af havnebad
 • Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde
 • Småjobspulje til kontanthjælpsmodtagere
 • Opkvalificering og aflønning af beboere til BSU-varetagelse af rengøring
 • Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud
 • Social økonomisk konsulent.
 • Ansættelse af mentorer på det socialpsykiatriske område
 • Vuggestuenormering justeres til anbefalet minimum
 • Børnehavenormering justeres til anbefalet minimum
 • Øget støtteindsats for børn med angst, og andre udsatte børn og unge
 • Nedsættelse af SFO-taksterne, så tilskudsniveauet svarer til fritidshjem
 • Løft til folkeskolernes inklusionsindsats og undervisningskvalitet
 • Folkeskolen – Fremme af kortere skoledage
 • Bedre rengøringsniveau i folkeskolerne
 • Upcycling
 • Pilotprojekt gratis bybusser om lørdagen i ét år
 • Flerårige investeringer i vedvarende energianlæg
 • ”Stor kommunal vindmølle”
 • Opnormeringer i ældreplejen
 • Ansættelse af en socialsygeplejerske
 • Flytning / ét års udskydelse, af ca. 1/3 af anlægsprojekterne

Budget 2019: Enhedslisten var ikke med i budgetaftalen på grund af en lang række forringelser. Kun Enhedslisten og SF stod uden for budgetaftalen. I forbindelse med budget-diskussion var der særligt fokus og mobilisering omkring forslaget om at skære Vor Frue Skole ned, så den kun rummer 0-2. klassetrin. Dette var Enhedslisten kraftigt imod, med argumentet, at skolens opretholdelse har meget stor betydning for fastholdelse og udvikling af den lokale sociale og kulturelle sammenhængskraft i Vor Frue. Enhedslisten fremlagde et alternativt budget med en række serviceforbedringer. For at finansiere dette foreslog Enhedslisten blandt andet at forhøje grundskatterne i Roskilde kommune til 34 promille. Når de statslige sanktioner efter fire år er helt nedtrappet, ville dette give et merprovenu for kommunen på godt 208 mio. kr. hvert eneste år. Den enkelte grundejer har adgang til at indefryse stigningen, så i praksis vil det ikke fungere som en stigning i de løbende boligudgifter. Pengene vil først skulle betales ved salg af ejendommen.

Budget 2018: Enhedslisten var ikke med i budgetaftalen på grund af alvorlige mangler og skæve, urimelige prioriteringer. Aftalen blev støttet af alle partier undtagen Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Manglerne faldt især på tre områder:

 • Alt for svag indsats på socialområdet generelt. Eksempelvis utilstrækkelig svag indsats overfor kontanthjælpsramte.
 • Åbenlys tilbagegang på klima/miljø området. Eksempelvis sker der mere end en halvering af indsatsen mht. vindenergi.
 • Mangel på rettidig indsats på skole og børneområdet generelt. Eksempelvis en så utilstrækkelig opjustering af skoleressourcerne, at vi ikke kan sikre geografisk lighed i kommunen mht. undervisningskvalitet, inklusionsindsats og arbejdsbelastning for de ansatte. Samtidig er der ikke skyggen af læreraftale i budgetforliget.

Desuden havde flertallet tilvalgt en række uacceptable elementer fra ”sparekataloget”. Et eksempel er ”§ 108-besparelsen” på botilbud for udviklingshæmmede.

Endelig var vi uenige i en række af nye udgiftskrævende valg. Generelt var der i flertalsbudgettet fravalgt alt for meget af driftsaktiviteterne på bekostning af ekstra anlægsaktivitet.

Budget 2017: Enhedslisten var ikke med i budgetaftalen, som blev støttet af Socialdemokraterne, SF, Konservative, Radikale og – for første gang i denne byrådsperiode – Venstre.

Det, der skiller Enhedslisten fra de andre partier, er ikke den overordnede økonomi, men derimod hvad man skal bruge pengene til – hvilke valg, der skal træffes indenfor Roskilde Kommunes relativt gunstige økonomi. De øvrige partier har truffet en række valg, som går i den forkerte retning, og en del af valgene er direkte asociale. Derimod har man ikke ville imødekomme vores forslag om initiativer over for dem, der rammes af kontanthjælps-forringelser, vores “grønne” forslag eller vores krav til bedre forhold for bærn og unge.

Budget 2016: Enhedslisten var med i en budget-“aftale” sammen med alle andre partier, fordi  vi fik pænt mange af vores krav og ønsker igennem i forhold til det oprindelige første udkast, helt eller delvist.

Aftalen er noget helt nyt i Roskildes politiske historie. Hvor partierne bag et traditionelt budgetforlig afstår fra at stille ændringsforslag ved budgettets 2. behandling, var det ikke tilfældet i år. Og – nok så væsentligt: I en budgetaftale forpligter budgetpartierne hinanden på, at de heller ikke i løbet af året stiller budget- relaterede forslag, uden at ALLE partier er enige. Med et traditionelt budgetforlig ville alle budgetpartier dermed have vetoret over for enhver ændring i budgettet. (også kaldet “musketer-eden” eller “musefældeklausulen”) Men sådan blev det altså IKKE denne gang, og derfor stillede Enhedslisten forslag om at fjerne disse elementer i aftalen, som vi ikke er enige i.

Det drejer sig om:

 • Sænkelse af dækningsafgiften med (fuldt udfoldet) 2,5 mio. årligt.
 • Sænkelse af byggesags-gebyrer, 1,5 mio. årligt.
 • Forhøjelse af daginstitutionstaksterne op til “25 % af bruttoudgiften” med i  alt 6 mio. kr. Først og fremmest forhøjelsen af mad-betalingen er kritisk ud  fra socialt sigte. Vi foreslog, at merudgiften blev finansieret ved at udskyde færdiggørelsen af den ny svømmehal fra 2016 til 2017.

Vores forslag blev – som forventet – ikke vedtaget. Det skal retfærdigvis tages med i betragtning, at normeringsudvidelserne på daginstitutionsområdet vil mere end modsvare de 6 mio. kr., og at de udvidelser som er nævnt nedenfor vil medføre, at taksterne heller ikke fremover vil være oppe på 25 procent af brutto-udgifterne. Takstforøgelserne går til forbedret serviceniveau. Desuden er det lykkedes at få reduceret stigningen i dagpleje-taksterne, så disse fremover fortsat følger taksterne for vuggestue.

Når vi alligevel vurderer resultatet som positivt, skyldes det, at det stort set lever op til vores mål om at samle flertal for et budgetforslag, som BÅDE neutraliserer  forhåndsbesparelserne på de 25 mio. kr. (grønthøster-besparelser), område for  område, OG vedtager de mest nødvendige forbedringer på fire prioriterede områder: Børneområdet, folkeskolen bredt (inklusive SFO og klubber), beskæftigelses- og socialområdet (særligt indsatser mod udfald og udstødning), samt klima- og  miljøområdet.

Med hensyn til de 25 mio. kr.’s forhåndsgrønthøster, så er det lykkedes at få flertal for i alt lige godt 39 mio. kroners driftsudvidelser, så samlet er der kompenseret  rigeligt. For de to udvalg, som vi har mest fokus på, Børne- og Skoleudvalget (SBU), og Social- og Beskæftigelsesudvalget (SBU), ser det således ud: BSU: grønthøster-besparelser på 6,3 mio. over for driftsudvidelser på 15,6 mio. SBU: grønthøster-besparelser på 8,3 mio. over for driftsudvidelser 13,8 mio.
Forhøjelse af daginstitutionstaksterne op til “25 % af bruttoudgiften” med i  alt 6 mio. kr. Først og fremmest forhøjelsen af mad-betalingen er kritisk ud  fra socialt sigte. Vi foreslog, at merudgiften blev finansieret ved at udskyde færdiggørelsen af den ny svømmehal fra 2016 til 2017.

Budget 2015: Enhedslisten var med i en budgetaftale sammen med S, SF, R og K. Nedskæringerne i den offentlige forvaltning blev afværget og rød-grønne fingeraftryk gjorde, at Enhedslisten stemte for Roskilde Kommunes budget 2015.

I de sidste par år har de offentlige ansatte i Roskilde Kommune været under et stigende pres, idet et flertal i byrådet årligt har skåret 25 mio. kr. af de kommunale budgetter. Derfor har det været afgørende for Enhedslisten, at videre nedskæringer undgås i det herværende budget. Det er lykkedes.

Det har været et kardinalpunkt for Enhedslisten at sikre reelle forbedringer i det kommunale serviceniveau til glæde for borgere og ansatte i Roskilde Kommune. Dette er også lykkes. Eks. indeholder dette budget flere ressourcer til folkeskolen, bedre normeringer i daginstitutioner og forøgelse af ressourcerne til socialområdet.

Desuden har Enhedslisten sørget for væsentlige grønne fingeraftryk i budgettet, idet vi på klimaområdet har presset på for at kommunen investerer i vindmøller, samt viderfører projektet Grøn Puls. På miljøområdet har vi sørget for at der afsættes 2 mio. til sikring af grundvandet.

Som led i budgettet findes også elementer som Enhedslisten ikke er glade for. Her bør især næves P-huset på Sortebrødre Plads og den (beskedne) nedsættelse af dækningafgiften. Vi fastholder vores modstand mod disse dele af budgettet, men anerkender at der er tale om et forlig.

Budget 2014: Enhedslisten stemte imod det budget, som blev vedtaget af S + SF + R + K. Jonas Paludan kaldte det et katastrofebudget, som indeholder nedskæringer i den offentlige service på 25 mio. kr. og samtidig giver skattelettelser til erhvervslivet. Det vil ikke alene medføre en forringet kommunal service, det vil formentlig også medføre, at en række af kommunens medarbejdere nu kommer på offentlig forsørgelse. Den skattelettelse, som et flertal nu giver erhvervslivet, er et vedvarende hul i kommunekassen, som vil kunne mærkes år efter år. For os at se, er offentlige investeringer I klimaet, miljøet, skolerne og i det hele tage, i vores fælles velfærd, vejen frem.

Budget 2013: I efteråret 2012 stod Enhedslisten som det eneste parti uden for budgetaftalen for 2013. De andre partier besluttede helt unødvendigt at lægge mange millioner i kommunekassen og samtidig skære ned på velfærdsordninger i kommunen. Blandt andet gennem såkaldte effektiviseringer, som vil betyde mindre personale.

Budget 2012: Enhedslisten var imod budgetaftalen, fordi den indebar en kraftig og alvorlig udhuling af den kommunale service for borgerne, dårligere undervisning i skolerne og øget udlicitering.

Budget 2011: Enhedslisten var imod budgetaftalen, fordi den indebar en kraftig og alvorlig udhuling af den kommunale service for borgerne, dårligere undervisning i skolerne og øget udlicitering.

Budget 2010: Enhedslisten var med i budgetaftalen. I første omgang blev vi og SF kørt ud på et sidespor, mens S forhandlede med de borgerlige. Men øjensynligt blev de borgerliges voldsomme sparekrav mere end Socialdemokraterne kunne bære i et valgår, og Ø og SF fik en henvendelse om forhandling.

Det endte med et budget, hvor alle forslag om nednormering på børne- og ældreområdet, lukning af biblioteker, takststigninger, generelle besparelser på lønbudgettet m.m. var pillet ud. Der blev desværre ikke plads til mange driftsudvidelser og forbedring af servicen, men dog en pulje til ældreområdet og til for tidligt fødte børn. Pengene til at dække hullerne blev især taget ved at nedjustere anlægsbudgettet, idet man valgte at udskyde flere projekter til 2011. Dog fastholdt man skolerenovering, og der blev også plads til en stor udvidelse i form af foranstaltninger til besparelser på energi i kommunens bygninger.

På forslag af blandt andet Enhedslisten blev der etableret en større pulje, der skal gå til at forbedre arbejdsmiljøet og mindske sygefraværet for de ansatte i kommunen. Det er intentionen med denne pulje, plus yderligere tiltag, at sygefraværet bliver reduceret med 1 procent. Den besparelse, der konkret realiseres, vil blive inddraget i kommunekassen.

Det generelle indtryk, der står tilbage er, at voldsomme nedskæringer og takstforhøjelser blev undgået, at den sociale service bliver fastholdt på det nuværende niveau, og at der kommer yderligere forbedringer for personalet i kommunen. Men at driftsudvidelse og genopretninger kun er kommet med i meget begrænset omfang. Alt i alt er det således rimeligt, at Enhedslisten har påvirket forhandlingerne i positiv retning og er gået med i det endelige forlig.

Budget 2009: Socialdemokraterne indgik en aftale med de borgerlige partier. Budgettet betød store nedskæringer, serviceforringelser og højere betaling for børn i institutionerne. Enhedslisten opfordrede de faglige organisationer, forældre og de ansatte i kommunen til at protestere mod budgettet. Sammen med mange hundrede forældre var vi med til at afvise indførelsen af modulpasnings-ordning i kommunens børneinstitutioner.

Budget 2008: Enhedslisten var med i en aftale om budgettet for 2008. For første gang i mange år blev der lavet et budget i kommunen med en udvidelse af økonomien på de centrale sociale områder. Især ældreplejen, normeringerne i daginstitutionerne og kulturen fik et tiltrængt løft. Det betød mere personale og forbedrede arbejdsforhold.