Derfor er Enhedslisten med i aftalen om budgettet for 2022

Roskilde Kommunes budget for 2022 blev vedtaget på byrådsmødet den 13. oktober af alle partier undtagen Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Ved vedtagelsen holdt Anna Bondo Nielsen denne tale for Enhedslisten.

Budgetloven, som blev vedtaget i 2014 har i den grad haft sin virkning. Kommunerne køres stramt økonomisk, og man er blevet så nervøse for at blive straffet for at bruge for mange penge, at man i de fleste kommuner end ikke bruger de penge, som man får sat af i budgetterne.

I Roskilde besluttede man tilbage i 2014 at lave generelle besparelser over hele linjen. 25 millioner kroner skulle der findes – hvert år. Med besparelserne blev der frigjort et politisk råderum i de ellers så stramme budgetter. Effektiviseringer blev det kaldt ud fra en forståelse af, for det første, at vi kan finde nogle penge ved at gøre tingene på en smartere måde. Og for det andet ved at medarbejderne godt lige kan løbe lidt stærkere, uden at det vil gå ud over den kvalitet, de skal levere i deres arbejde. Som årene gik, var der færre ”smarte løsninger” at pege på, og på den enkelte arbejdsplads blev oplevelsen, at der ikke længere var sammenhæng mellem de opgaver, der skulle løses, og den tid, der blev sat af til at løse opgaven.

Og nu vil jeg komme dig, Lars Lindskov, i forkøbet, for om lidt fortæller du sikkert, at vi skal bare vide, at der er blevet flere medarbejdere de senere år. Og til det vil jeg sige – at grundlæggende handler det om det antal opgaver, der skal løses i forhold til de arbejdstimer, der er til rådighed. Der er sket meget siden 2014. Vi har fået gennemført en skolereform, som bragte mange flere undervisningstimer med sig, antallet af borgere, der har brug for hjælp er steget – ældre, børn og voksne med psykisk sygdom eller sociale udfordringer, udviklingshæmmede børn og voksne. Vi er blevet mere opmærksomme på – og godt for det! – at også kommunen har et ansvar for vores klima og miljø – vores grundvand for eksempel, som vi jo var så rørende enige om skal have høj prioritet forleden aften til borgermøde i Jyllinge. Så opgaverne vokser – behovet for arbejdstimer er steget – og antallet af arbejdstimer er ikke fulgt med. Det er den virkelighed vores medarbejdere og vores ledere i kommunen oplever.

I 2020 blev vi så ramt af Corona. Alligevel besluttede alle andre partier end Enhedslisten, at stramme endnu mere end de 25 mio. kr. Med en rammebesparelse på 1,5 procent skulle vi skabe et overskud, der kunne være med til at fore kommunens kasse. Vi meldte den gang ud, at det var uansvarligt på et tidspunkt, hvor medarbejderne inden for de store områder, særligt voksen-socialområdet og ældreområdet var sunket i knæ af et kæmpe arbejdspres som følge af Corona-tilstanden. Besparelserne – oven i Corona-situationen – skubbede til en uheldig udvikling – en alt for høj personaleomsætning og et alt for højt sygefravær. Situationen blev uholdbar. Det måtte stort set alle også sande – så derfor er der heldigvis endeligt nu frigivet ekstra midler i indeværende år, så der ikke skubbes et merforbrug foran ind i 2021.

Enhedslisten har kæmpet hårdt – siden foråret – for at få lavet et budget for 2022 uden besparelser – så hvert område ikke skal starte et år med at vurdere, hvad skal vi nu skære væk? Hvem skal vi nu fyre? Det lykkedes – det er et meget vigtigt skridt. Derfor er vi med i budgetforliget for 2022. Og vi vil kæmpe som ørne for, at de 25 mio. kr. årlige besparelser ikke vil blive indført igen.

Når vi starter næste år den 1. januar, starter vi altså forfra fra samme udgangspunkt, som da dette år startede. Vi i Enhedslisten kalder det ikke, at vi ”starter på en frisk”, og vi siger heller ikke, at det giver ”ro på”, for vi er stadig bekymrede for, at midlerne ikke rækker til de opgaver, der skal løses. Flere dele af de økonomiske handleplaner, som blev vedtaget for at rette op på økonomien, som det hedder, dette år, vil ikke løse udfordringerne. Kortere forløb med sagsbehandlere og mindre rådgivning er eksempler på en prioritet, som ikke styrker forebyggelse og bedring.

Vi vil følge det nøje og vil – også som en del af budgetforligskredsen – kæmpe for bedre vilkår for borgere, der har brug for hjælp og kæmpe for bedre vilkår og større stabilitet for medarbejderne.

Og større stabilitet er en nødvendighed, hvis vi skal kunne lykkes med at give en ordentlig hjælp og service til de borgere, der har brug for det. Derfor er den fælles forståelse for, at skal gøres en stor indsats for at forbedre arbejdsmiljøet blandt de ansatte, helt afgørende. Vores medarbejdere skal opleve dels en højere grad af indflydelse på de arbejdsopgaver, der løses, dels en højere grad af anderkendelse. Samarbejdet og tilliden mellem medarbejdere og ledere skal styrkes. Uddannelse og støtte som nyansat i arbejdet skal styrkes. Uden disse tiltag løser vi ikke udfordringerne med det høje sygefravær og den for store udskiftning, vi oplever nu.

Vi skal blive bedre til at inddrage civilsamfundet. Når man snakker om psykiatri går talen ofte på, at man skal styrke samarbejdet mellem de tre ben: Regionen, kommunen og de praktiserende læger. Men vi skal have fokus på de afgørende muligheder, der også er i det fjerde ben, civilsamfundet – så vi tænker i samfund, fællesskab, i os – og ikke i dem, der trænger til hjælp … og så de andre. I Roskilde ser vi heldigvis dette ske mange steder. Et godt eksempel er stedet og konceptet INSP! Netop derfor er det også afgørende for os, at vi holder fast i de gode samarbejder, som foregår i INSP! regi. Det lykkedes os ikke at få en rammeudvidelse på 450.000 kr. med i budgetforliget, så midlerne der vil være de samme som hidtil. Vi vil så på anden vis arbejde på, at vi holder fast i konceptet ”Ledige med Drive”, som er et vigtigt supplement til det gode arbejde, som gøres i kommunens egen beskæftigelsesindsats. Et andet projekt, vi vil arbejde på at fastholde, er det gode tilbud ”Fremskudt beskæftigelsesindsats” i Æblehaven og Rønnebærparken.

Vi ønskede en større satsning på klimaområdet og i forhold til bevarelse af vores natur, for vi har et stort ansvar – også som kommune! Det lykkedes at holde fast i den busforbindelse, som skulle have været nedlagt som følge af besparelserne i 2021. Og det lykkedes at få sat 5 mio. kr. af til skovrejsning. Vi ville gerne have sat midler af til flere medarbejdertimer til opsporing og rengøring af forurenet jord. Som det er nu, er der måneders ventetid på at håndtere jord, som man ved, der er forurenet, fordi forvaltningen ikke kan følge med. Det er forkert ikke at prioritere dette – det går ud over grundvandet. Og vi skal have et meget større fokus på inddragelse af borgerne, når det angår klimaindsats. Et er, hvad vi som kommune kan gøre. Men med oplysning og tættere samarbejde med borgerne kan vi få mange flere til at rykke på klimadagsordenen. Netop her – mærkes besparelser i medarbejdergruppen også – det kræver arbejdstimer at få dette til at ske.

Andre har nævnt områder, som er prioriteret med budgettet: bedre boliger til udviklingshæmmede borgere, hvilket også virkeligt er tiltrængt, mere kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet – og så er vi glade for, at Fuglebakken og Jættestuen kan få lov til at forblive selvstændige mindre institutioner i hvert fald for et stykke tid endnu.

Som sagt er vi kommet et vigtigt skridt på vejen, ved at de generelle besparelser er taget af bordet – og jeg hører med tilfredshed, at flere partier nu italesætter vigtigheden heraf – det vil vi holde fast i – også når vi skal i gang med budgetforhandlingerne for 2023.

Tak for samarbejdet.