Det er på tide at reetablere graveområdet ved Vindinge!

I region Sjælland behandles nu en sag om at give tilladelse til at grave efter grus i forlængelse af
det område ved Vindinge, der i forvejen ligger hen som grusgrav. Ja, der er brug for råstofferne –
der er brug for det grus, der ligger her, og vi er enige i, at der skal gives en tilladelse. MEN i det
oplæg, som regionen står til at skulle vedtage, forudsættes det, at man i den næste grave periode
(en tilladelse på 10 år) fortsætter med at bruge den adgangsvej, som har været brugt tidligere. Det
vil betyde, at man ikke kan reetablere det færdiggravede område til natur. Og det vil betyde, at
Vindinges borgere i endnu 10 år skal være generet af de støv- og støjgener, som en lind strøm af
lastbiler til, i og fra en grusgrav dagligt fører med sig.
Vi – Enhedslisten i både Roskilde Byråd og Regions Sjællands Regionsråd – foreslår, at tilladelsen
gives under forudsætning af, at adgangsvejen flyttes, så vi derved kan få den åbne grusgrav
omdannet til natur og give Vindingeborgerne fred!
Det giver måske ikke umiddelbart mening at etablere en ny adgangsvej gennem et færdigt
etableret rekreativt område, som Hedeland. Men vi er overbevist om, at de gener, det vil medføre
for naturen og for folk, der bruger Hedeland, ikke kan måle sig med de store gener, den
nuværende adgangsvej fortsat vil give for både natur (som følge af, at graven fortsat ligger åbent
hen) og ikke mindst for beboerne i Vindinge!
Henrik Stougaard og Susanne Lysholm. Byrådet i Roskilde kommune
Bruno Jerup, Janne Toft-Lind og Anna Bondo Nielsen. Regionsrådet, Region Sjælland.