Enhedslistens tale ved 2. behandling af budget 2021

Budgetforligs-partierne her i byrådet tegner et billede af, at Roskilde kommune er tæt på at have en negativ kassebeholdning og at hvis der ikke gøres noget drastisk, så vil bunden gå ud af kommunekassen. Dette billede er direkte ukorrekt.

 

Det er falsk, for her efter sommerferien er der (som det sker næsten hvert år) kommet nogle prognoser, der både er mere sikre end dem fra tidligere på året, og de nye prognoser tegner langt mere positivt. Billedet er nu sådan, at – uden nogen form for nedskæringer eller andre budgetindgreb – vil kasseholdningen stige i stedet for at falde. Helt uden indgreb ville kassen om fire år runde det ønskede niveau på 300 mio. kr.

 

Roskildes økonomi er altså reelt relativt god. Hvis man alligevel ønsker en hurtigere forbedring af kassen, så har forligspartierne på den ene side tilvalgt den famøse rammebesparelse på 55 mio. kr. årligt på velfærdsområderne, og på den anden side fravalgt tre andre oplagte budget-forbedrings-muligheder, nemlig dels at bruge ét år mere på ekstra-polstringen af den i forvejen positive kommunekasse; dels at sige ja tak til statens tilbud om en sanktionsfri moderat skatteforhøjelse (et månedligt beløb svarende til en coffee-to-go pr. borger, som det rammer); og dels at indregne et realistisk provenu på kommunens ejendomssalg, i stedet for en ekstremt overforsigtig underbudgettering.

 

Det omvendte valg, altså helt uden rammebesparelser og serviceforringelser, er præsenteret med Enhedslistens selvstændige budgetforslag. Det opnås ved at stemme for vores 6 ændringsforslag, hvor der altså opnås samme ekstra-polstring af kommunekassen, blot ½ år senere.

 

Det foreliggende forligs-forslag passer desværre alt for godt til det traditionelle mønster, den variation over den fireårige byrådsperiode, som mere eller mindre automatisk finder sted, hvis ikke der bevidst styres uden om den. Det er en variation der overordnet kan beskrives som følger:

 

> Vi starter med valgperiodens sidste år, det år der er kommunalvalg. Her melder borgmester-flertallet ud, at nu er man lykkedes med at få bragt kommunens økonomi på ret køl, og derfor er der råd til et budget med diverse driftsudvidelser og indfrielse af anlægs-ønsker.

> I starten og midten af den følgende valgperiode, hedder det så, at nu er situationen helt anderledes, og derfor skal der bremses op økonomisk, spares og nedskæres.

> Men når vi er fremme ved fjerde år i valgperioden, er ringen sluttet, og man er igen tilbage til året med det gavmilde og nedskæringsfrie budget.

 

Med andre ord tegner der sig et billede af en cyklus, hvor den økonomiske forsigtighed ’times’, så der præcis i året med kommunalvalg kan præsenteres et budget, der i hvert fald er uden nedskæringer og helst også rummer forbedringer. Dette mønster rummer en særlig form for indre logik, men det er samtidig et billede på en kommunal økonomi, der konstant udsættes for elevatorture op og ned. ’Yo-yo-budgetlægning’ er der nogen, der kalder det. Det har store økonomiske omkostninger at udsætte en organisation for sådanne op- og nedture.

 

Derudover er det både opslidende og engagement-dræbende for kommunens ansatte og borgere, og det forringer medarbejdernes arbejdsvilkår og tryghed.

 

En stabil realistisk kurs, lagt ud fra den politiske sammensætning byrådet nu engang har fået ved valget, er klart det bedste. Noget sådant kræver imidlertid vilje og evne til at udøve et politisk lederskab.

 

Noget sådant kunne – meget naturligt på grund af dette byråds sammensætning – tage udgangspunkt i det forståelsespapir mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og EL, som har dannet grundlag for den nuværende regering.

 

For at tage blot ét konkret eksempel ville noget sådant have stor betydning for indførelse af minimums-normeringer i vores lokale daginstitutioner. Roskilde HAR allerede fået tildelt et rundt millionbeløb i 2020 til formålet og får flere millioner af staten i 2021. I Roskilde kommune bruger forligspartierne imidlertid ikke pengene til det formål, de er givet til, man lægger dem i kassen. Derudover skærer forligspartierne yderligere på området via rammebesparelserne. Kommunen kommer på den måde endnu længere væk fra minimumsnormeringerne. Dette sker vel at mærke med fuld billigelse fra tre af partierne bag forståelsespapiret, nemlig både SF, Radikale og Socialdemokratiet. Her i Roskilde er det alene Enhedslisten, der ikke blot i festtaler, men også i politisk handling, arbejder for minimumsnormeringerne. Alle andre partier, og SF er desværre ingen undtagelse, stemmer for forligspartiernes budgetforslag, som hele vejen rundt modarbejder forståelsespapiret.

 

Derfor vil vi på det foreliggende grundlag lykønske jer fra V, K, LA og DF med, at I på trods af byrådets sammensætning er lykkedes med at få et klart borgerligt budget igennem.

 

Der bliver virkelig hårdt brug for alternative indsatser fremover. For aktiv borgerindsats, og for at Enhedslisten blandt meget andet løbende fremsætter konkrete byrådsforslag, der udfordrer budgetforligets rammer.

 

Afslutningsvis har vi en stor tak til høringsparter og aktive borgere for de input, vi har fået i budgetprocessen frem til nu. Fortsæt endelig det gode arbejde, når vi kommer til den punktvise udmøntning af budgettets enkeltelementer!  Og til allersidst: Tak til forvaltningen for god servicering undervejs i processen.