Program 2021-2025

Enhedslisten Roskilde har på sin generalforsamling den 20. juni 2021 vedtaget nedenstående kommunalpolitiske program for perioden 2021-2025. Programmet kan også hentes som pdf-fil her!

Et bæredygtigt Roskilde

Enhedslisten arbejder for et socialistisk samfund, som ikke bygger på en kapitalistisk vækstfilosofi med stadigt større privat forbrug. Det betyder en bæredygtig Roskilde Kommune – socialt, miljø- og klimamæssigt, fordelingspolitisk og økonomisk. Vi vil arbejde for demokratisering af samfundet, hvor det er menneskene og ikke pengemagten, der bestemmer.

 

Vores byrådsarbejde er en del af vores samlede kamp mod det kapitalistiske samfunds utilstrækkeligheder. Her og nu vil vi styrke og bakke op om ethvert initiativ for mere velfærd, bedre miljø, mere demokrati og fællesskab og mindre marked.

 

Roskilde Kommune skal virke for størst mulig åbenhed i kommunale anliggender og sikre borgerne den bedste indsigt heri. Det vil styrke serviceniveauet og skabe større opbakning og engagement i den kommunalpolitiske proces.

 

For klima og miljø er det afgørende, at kommunen sætter et meget højt og ambitiøst niveau for de lokale indsatser og initiativer. Det kan også sende et signal til en fodslæbende regering med hensyn til initiativer, der kan nå målet om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

 

Der er også stadig mange, der lever i fattigdom, og regeringen har ikke vist vilje til et opgør med de såkaldte fattigdomsydelser. Kommunen skal derfor benytte alle muligheder for at afhjælpe og kompensere for skadevirkningerne.

 

Vores arbejde går på to ben: Det, der sker indenfor i byrådet skal støtte det, der sker udenfor. Og størstedelen af vores indsats i byrådet kan kun lykkes med solid støtte udefra. Det er et af vores vigtigste mål at bidrage til, at folk selv bliver aktive og organiserer sig, så den største gennemslagskraft opnås i forhold til byrådets beslutninger.

 

Alle grupper, der arbejder imod forringelser og for progressive sociale forandringer, vil finde en allieret i Enhedslisten, både i byrådet og udenfor.

 

Et vigtigt og nødvendigt led i samspillet mellem byrådet og det folkelige pres udenfor,

er maksimal åbenhed omkring det politiske arbejde. Enhedslisten arbejder blandt andet derfor for fuld åbenhed omkring beslutningsprocesserne.

 

I den forbindelse skal borgerrådgiverens indsats styrkes. Lokalråd, landsbyråd, boligbestyrelser m.m. skal have mere indflydelse. Ansatte i kommunen skal høres i forbindelse med byrådsvedtagelser, der berører deres løn-, arbejds-, og ansættelsesforhold med henblik på at fremlægge alternativer.

 

For Enhedslisten er ”ansvarlig økonomisk politik” ikke gjort med økonomisk balance alene. Det er først ansvarlig økonomisk politik, når også solidariske principper for byrdefordelingen, det sociale serviceniveau samt miljø og klima er på plads. På denne baggrund vil Enhedslisten arbejde efter det generelle parlamentariske princip, at vi stemmer for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse.

 

Et fællesskab for alle

Der skal være plads til alle i Roskilde kommune, og fællesskabet tilhører os alle uanset økonomiske muligheder, etnicitet eller andre forskelligheder. Alle mennesker er forskellige, og alle har ret til og skal have mulighed for at trives i sociale fællesskabet. Det er en politiske prioritering for Enhedslisten at sikre, at alle får den mulighed. Enhedslisten vil arbejde for, at Roskilde Kommune bliver kendt som en kommune, der behandler alle sine borgere med den respekt og ligeværdighed, de fortjener.

Der er desværre mange mennesker, som i dag bliver efterladt uden for fællesskabet, enten fordi de ikke har fået de ressourcer, der skal til, for at de kan deltage i fællesskaber, men også i mange tilfælde af den simple grund, at de er anderledes end flertallet på den ene eller anden led.

Det er særligt i forbindelse med flygtninge og indvandrere, at denne problematik er synlig, men desværre gør det sig gældende for mange forskellige mennesker, der skiller sig ud, bl.a. også økonomiske udsatte og handicappede. Enhedslisten vil derfor arbejde for, at alle kan være del af fællesskabet uanset forskelligheder.

Enhedslisten arbejder for:

 • At etablere rammer for positive kulturmøder.
 • At kommunen skal støtte borgere udenfor fællesskabet i at blive en del af fællesskabet, f.eks. ved at rådgive om lokale foreninger.
 • At kommunens kommunikation med borgerne altid foregår med borgerens forståelse som højeste prioritet.
 • At kommunen respekterer folks personlige valg og personlige forhold indenfor fællesskabet.
 • At Roskilde Kommune får en udsattepolitik.
 • At kommunen snarest muligt får oprettet en gravplads for personer udenfor folkekirken

 

Kommunens økonomi

Kommunens indtægter er sammensat af statslige bidrag, udligninger, indkomstskatter, kommunal grundskyld, erhvervsafgifter, samt takster og gebyrer. Enhedslistens politik er, som i alle andre sammenhænge, at de bredeste skuldre skal bære den største byrde

Flere arbejdspladser og flere indbyggere betyder også flere indtægter til kommunen. Blandt andet derfor arbejder vi for at oprette og udbygge kommunale arbejdspladser også indenfor andre områder end de traditionelle kommunale velfærdsområder.

I Folketinget arbejder vi således for et brud med de begrænsninger, kommunalfuldmagten i dag sætter for kommunal produktion. Ligeledes arbejder vi for afskaffelse af budgetloven, som fastsætter en øvre grænse for de kommunale driftsudgifter.

Fællesskabets penge skal ikke være med til at undergrave menneske- og arbejdstagerrettigheder.  Tværtimod skal vi som kommune gå forrest i kampen for disse. Fællesskabets penge skal derfor investeres efter de højeste etiske standarder.

Enhedslisten arbejder for:

 • at kommunen ikke skal investere i eller samarbejde med virksomheder, der tjener penge på overtrædelse af internationale konventioner eller er involveret i hvidvask.
 • at kommunens indkøbspolitik skal stille de højest mulige krav til leverandørerne om overholdelse af bl.a. ILO-konventionerne om arbejdstageres rettigheder og krav om at leve op til miljømæssigt og socialt ansvar, ligesom kommunen skal boykotte varer og tjenesteydelser fra Israel, så længe den israelske stat holder palæstinensiske områder besat.
 • at kommunen ikke gør brug af firmaer, der anbringer deres penge i skattely, eller som er engageret i produktion af fossil energi.
 • at kommunen altid skal høre fagbevægelsen, når arbejdstageranliggender er på dagsordenen.
 • Samarbejdet mellem Falck og G4S skal endeligt og fuldt afvikles, ellers må kommunen finde anden samarbejdspartner vedr. vagt og overvågningssystemer, idet G4S tjener penge på samarbejde med israelske bosættelser og kontrolposter i besatte områder på Vestbredden.

Sammenlignet med de fleste andre af landets kommuner er Roskilde økonomisk velstillet. Men der er ingen grund til at polstre kommunekassen langt ud over henstillingerne fra Indenrigsministeriet, sådan som alle andre partier end Enhedslisten har besluttet – samtidig med at de gennemførte en lang række besparelser på velfærd.

Enhedslistens prioriteter indenfor den gode kommunale økonomi er først og fremmest at sikre et godt serviceniveau og gode arbejdsvilkår for medarbejderne. Dertil kommer et anlægsbudget som rummer de nødvendige ud- og nybygninger til gavn for de mange.

Det kommunale selvstyre er i praksis meget begrænset. Enhedslisten arbejder for at øge selvstyret og give kommunerne mere magt over økonomien, blandt andet ved at give skatteudskrivningen fri igen, så kommunerne i højere grad selv kan bestemme over deres økonomi. Det indebærer også størst mulig lempelse, helst afskaffelse, af lofterne for serviceudgifter og anlægsaktiviteter m.v.

De statslige restriktioner overfor kommunerne skal altså udfordres, så længe de er der. I sig selv er der intet perspektiv i at påføre kommunen de unødvendige ekstraudgifter som restriktionerne udgør. Hvis det er nødvendigt for at sikre den kommunale velfærd, kan vi dog alligevel i byrådet foreslå udgifter og dispositioner, der risikerer at medføre sanktioner fra staten. Vi skal med andre ord kun udfordre ‘regler og restriktioner’, når vi har en velargumenteret grund og/eller opbakning i befolkningen.

For Enhedslisten er skatten et redskab til at skabe velfærd og omfordeling. Derfor er Enhedslisten som udgangspunkt modstander af højere kommuneskat. Hverken en lav eller en høj skat er et mål i sig selv. Da den kommunale skat er proportional, vil en forhøjelse af skatteprocenten ramme de laveste indkomster hårdest. Derfor er det en forudsætning for Enhedslistens medvirken til en øget kommuneskat, at der sikres social kompensation til lavindkomstgrupper.

Vi ønsker i stedet først og fremmest at udnytte den mulighed, der trods alt er for ‘progressiv’ kommunal skat. Det kan nemlig ske ved, gradvist, at flytte en større del af den lokale skat væk fra indkomstbeskatning og over på grundskyld / dækningsafgift, i den udstrækning statslig lovgivning ikke hindre det , hvor Roskilde kommune stadig (2021) har en uudnyttet ramme af væsentlig størrelse. Ældre i egen bolig kan indefryse grundskylden og derved undgå denne årlige udgift.

For Enhedslisten kan en moderat lokal skatteforhøjelse undtagelsesvis være det mest solidariske valg, hvis det kan forhindre nedskæringer eller et fortsat uacceptabelt lavt kvalitetsniveau i de kommunale kerneområder. Men vi kan også kan stå i en situation, hvor det ikke er muligt at foreslå et budget inden for de rammer, som regeringen har lagt for kommunens økonomi – og hvor udfordringen derfor er at arbejde for at “sprænge rammerne”.

 

Klima og miljø

Klimakrisen er tidens mest presserende problem. Der er stor opbakning blandt befolkningen til, at der skal handles for at stoppe den globale opvarmning. Skal vi nå FN-målsætningen med maksimalt 1,5o stigning – skal der handles NU!

Roskilde Kommunes målsætning er at være CO2-neutral som virksomhed i 2035 og i 2040 at have en helt CO2-neutral kommune som geografisk område. Vi vil være vagthund for disse mål, men også presse på for, at de skærpes tidsmæssigt.

Klimakrisen er et kompleks af sammenflettede kriser i klima, miljø og natur, der trækker tråde til energiforsynings-, trafik-, erhverv-, landbrugs- og boligpolitikken. Enhedslisten Roskilde vil sikre, at klima, miljø og natur indtænkes på alle politikområder på en socialt afbalanceret måde. Der skal en samlet indsats til, hvis målet skal nås.

Affald og cirkulær økonomi

Langt om længe er der nu taget beslutning om en bedre affaldssortering, og Enhedslistens mål med at få plast med i fraktioneringen er dermed nået. Det er en beslutning, der nu skal føres ud i livet, men det kræver en målrettet indsats fra kommunen at få udrullet de nye sorteringsregler og få inddraget borgerne heri.

Enhedslisten arbejder for:

 • at Roskilde Kommune på alle driftsområder fra dagplejen, over Materielgården til administrationen udvikler en strategi for cirkulær økonomi, det vil sige enten genanvendelse af materialer eller – endnu bedre – affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes. Det er begyndt i affaldssorteringen, og der skal arbejdes videre, stilles krav til kommunens indkøbspolitik, at produkter er holdbare, kan repareres og til slut genanvendes i nye produkter.
 • For at mindske ressourceforbruget støtter vi genbrug, reparation og deleøkonomi. Ved hjælp af kampagner og events skal borgere og virksomheder i Roskilde Kommune informeres om, hvordan man gennem bevidste valg kan være en klimabevidst forbruger.

Energi

Målet er, at vores energi kommer fra vedvarende energikilder som vind, sol og geotermi. Alle former for energi, der kommer fra afbrænding skal udfases i takt med udviklingen af nye energiformer.

Enhedslisten arbejder for:

 • Afbrænding af fossilt brændsel eller affald udfases, og energiforsyningen skal baseres på vedvarende energikilder.
 • Opsætning af store vindmøller, også i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune skal desuden støtte oprettelsen af lokale vindmøllelav, samt købe andele i vindmøller udenfor kommunen. Ligeledes arbejder Enhedslisten for, at der skal opsættes solceller på alle kommunens egnede bygninger.
 • Klimarenoveringer af kommunens egne bygninger, men også vil tilbyde hjælp og vejledning til kommunens egne borgere og virksomheder.
 • Hvis ikke lugtgener fra Solum, som modtager have-/park- og erhvervsaffald reduceres tilfredsstillende, må virksomheden flytte. Vi er modstandere af privatisering af affaldsområdet, herunder forbrændingsanlægget hos Argo. Vi er imod importeret affald til forbrænding.

 

Drikkevand

Vi skal passe på vores drikkevand. Mange års brug af pesticider lukker ind imellem drikkevandsboring.

Enhedslisten arbejder for:

 • at de sårbare drikkevandsområder bliver beskyttet af skovrejsning og skrappe krav til jordvarme- og andre anlæg, så kommunens sagsbehandling og tilsyn sikrer beskyttelsen af jord og grundvand.
 • at Roskilde kommune helt undlader brug af Roundup og bruger manuelt arbejde i stedet.

Grusgravning

Enhedslisten arbejder for:

 • at der ikke gives nye tilladelser til grusgravning i kommunen, blandt andet på grund af støj og møg. Vi går imod udgravninger under grundvandsspejlet.

Natur

Flere dyre- og insektarter er ved at uddø. Hvilken negativ betydning det får, for vores muligheder for at drive landbrug ved vi ikke. Et er sikkert, det giver vores børn og børnebørn en fattigere natur at færdes i.

Enhedslisten arbejder for:

 • At sikre naturen plads og sætte natur og biodiversitet på dagsordenen, blandt andet med skovrejsning og i det hele taget plantedækkede områder i modsætning til asfaltering og flisebelægning, både på kommunale arealer og privat ejendom.
 • Flisebelægning og asfaltering forhindrer regnvand i at komme ned i jorden og øger dermed belastningen af kloaksystemet, hvilket medfører mere urenset spildevand i fjorden.
 • Der skal skabes plads til vilde blomster i vejkanter, i parker og inde i byerne, så vi sammen arbejder på at skabe de bedste muligheder for vores insekter, vores dyr og vores fugle. Samtidig giver det menneskene en mere spændende natur at færdes i. Hvis vi samtidig rejser skov over sårbare drikkevandsområder, bliver mange interesser tilgodeset.

Økologi

Målet er at Roskilde skal være en fuldt økologisk kommune, og her skal kommunen som virksomhed gå forrest. Den mad, som serveres i kommunens institutioner, skal være 100% økologisk – fra vuggestue til plejehjem.

Enhedslisten arbejder for:

 • at de økologiske fødevarer bliver produceret lokalt og gerne i kommunale socio-økonomiske virksomheder.
 • Fremme etableringen af økologiske skole- og madhaver. Institutionerne inddrages i dette arbejde.

 

Børn og Unge

Enhedslisten vil arbejde for de bedst mulige rammer for det gode børneliv. Alle børn har ret til tryghed, indflydelse på egen tilværelse og mulighed for at kunne udvikle sig i gode fællesskaber med andre. Vi skal investere i børnene for at kunne sikre et godt liv for alle børn, og også for at sikre en styrket sammenhæng i vores samfund nu og i fremtiden.

 

Vi skal styrke børn og unge i deres udvikling af handlekraft, kritiske sans og evne til at bidrage aktivt til de fællesskaber, der indgår i. Og vi skal satse på forebyggelse, så børn og unge, der er udfordrede eller er i risiko for at blive udfordret både på levevilkår og på sundhed kan få den fornødne hjælp og støtte så tidligt som muligt.

 

Vi skal støtte forældre, som har brug for såvel økonomisk hjælp som hjælp til at kunne tage vare på deres børn. Børn, der vokser op i fattigdom og børn, der vokser op i et utrygt hjem får også på sigt uretfærdigt ringere livsbetingelser end andre.

 

Vi skal støtte de børn og de unge, som har brug for en særlig hjælp og sætte ind tidligt og grundigt. Derfor er det nødvendigt med et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de, der er omkring børnene: sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, læger, Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, psykiatrien, sagsbehandlere, børnene selv og børnenes familier.

 

For at kunne løfte opgaven på forsvarlig vis kræver det, at der er tilstrækkeligt med både ressourcer og faglighed inden for alle de professionelle områder. Og det kræver, at ledelse og personale i samarbejde har mulighed for at bruge deres professionelle råderum til at yde den bedst mulige service og praksis i det felt, de skal agere i.

 

Gode fysiske rammer og et miljø, der skaber gode muligheder og vaner i forhold til mad, bevægelse, leg, musik, kultur, er afgørende for børns og unges trivsel og udfoldelsesmuligheder nu og på sigt. Dette fokus er blevet endnu vigtigere efter en lang periode med corona.

 

Daginstitutioner og dagpleje – en god start!

Særligt de tidligste udviklings år har fundamentalt betydning for barnets videre sociale, kognitive og personlige udvikling. De små børns udvikling er helt afhængige af adgangen til en tæt og opbyggelig kontakt til voksne.

 

Enhedslisten arbejder for:

 • Minimumsnormeringer i alle institutioner – dvs. en reel ”børnetid” der svarer til 1 voksen til 3 børn i vuggestuer og 1 voksen til 6 børn i børnehaver.
 • At en langt højere andel af personalet er uddannet som hhv. pædagogiske assistenter og pædagoger (nu er ca. halvdelen af personalet i daginstitutionerne uden en pædagogisk uddannelse).
 • En ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet, der tager hensyn til forældregruppens sociale baggrund og udfordringer.
 • At åbningstider og den geografiske fordeling dækker familiernes behov og der derfor gennemføres pladsgaranti til daginstitutioner i lokalområdet.
 • At arbejdet med mad, sundhed og motion for og med børn og unge får et øget fokus.
 • At sund mad med økologiske råvarer skal være en del af pasningstilbuddet i alle institutioner.

 

Folkeskolen og fritiden – viden og personlig udvikling!

Skolefritidsordningen (SFO), klubberne, Ungdomsskolen, de musiske skoler, STU og Tiendeklassecentret er vigtige kommunale institutioner for vores børn og unge.

Alle børn uanset baggrund og forudsætning har ret til og krav på at modtage den rette undervisning, der giver dem muligheder i livet, udvikler en kritisk sans og bliver i stand til at indgå i demokratiske fællesskaber. En langt større andel af børn – også i de store klasser – skal være motiveret til og glade for at gå i skole.  Alle børn har ret til og krav på at kunne indgå i inkluderende og trygge fællesskaber både i løbet af skoledagen og i deres fritid. Folkets skole og fritidstilbud skal være så attraktiv, at forældrene aktivt vælger folkeskolen til og privatskolerne fra.

 

En evaluering af folkeskolereformen viser, at den har fejlet – både hvad angår elevernes faglige standpunkt og trivsel. Samtidig har erfaringer fra en tid med ”corona-undervisning” fået flere til at få øjnene op for større overskud og mere tryghed blandt børnene som følge af kortere skoledage og en mere sammenhængende undervisning grundet færre voksenskift og større frihed til den faglige tilrettelæggelse af undervisningen.  Dette skal vi understøtte lokalt i det omfang, vi har mulighed for det.

 

Skolerne i Viby, Dåstrup, Jyllinge og Vor Frue har været en voldsom proces igennem som følge af den skolestrukturændring (besparelse), der blev vedtaget i 2018-2019. Der bør ske en grundig evaluering og opfølgning af de økonomiske og faglige konsekvenser af ændringerne.

 

Overgangen fra skoletiden til tiden efter er afgørende for børnenes og de unges fremtidsmuligheder. Det er helt afgørende, at alle børn får adgang til god rådgivning og støtte i denne overgang.

 

Enhedslisten arbejder for:

 • Et højt undervisningsfagligt niveau, som hænger nøje sammen med en høj trivsel.
 • En langsigtet planlægning, der gør den enkelte skole og det enkelte fritidstilbud til robuste enheder forankret i lokalsamfundet.
 • En ressourcemodel, der sikrer, at en tilstrækkelig stor del af ressourcerne fordeles ud fra sociale kriterier.
 • Gode normeringer – det vil sige 1 pædagog til 9 børn i SFO’erne – og en klassekvotient, der ikke må overstige 24
 • Gode rammer og særlige støtteordninger, der giver plads til også de børn, der har brug for støtte for at kunne få et fagligt kvalificeret udbytte af undervisningen og indgå i inkluderende og trygge fællesskaber.
 • Hjælp og støtte til alle børn og unge, der er ramt af dysleksi (ordblindhed) eller dyskalkuli (talblindhed) sprogligt udfordrede
 • Modersmålsundervisning som en integreret del af folkeskolen.
 • På alle kommunens folkeskoler skal der afsættes timer, som øremærkes til dansk som andetsprog. Desuden skal der ske et kompetenceløft af den samlede lærerstab, således at alle lærere bliver i stand til at inkludere tosprogede elever og sikre sprogtilegnelse som dimension af undervisningen i alle fag
 • En overordnet visitation til specialtilbud, som tager udgangspunkt i barnets behov og krav og ikke i den enkelte skoles eller institutions budget.
 • En grundfinansiering af specialskolerne Lysholm og Hedevang og af vækstklasserne, således at vi sikrer et kvalificeret tilbud – og ikke som nu skaber stor usikkerhed på disse steder via en ren takstfinansiering.
 • En styrkelse af den samlede kommunale ungevejledning, muligheder for brobygning til alle ungdomsuddannelser, en særlig opmærksomhed på erhvervsuddannelserne som et attraktivt tilvalg og en særlig støtte til de unge, der har særligt behov for det.
 • Adgang for alle børn til at kunne deltage i aktiviteter i Ungdomsskolen (RUSK) og de musiske skoler. Brugerbetaling hertil skal tage sociale hensyn.

 

Børn og unge i mistrivsel og/eller med psykiske lidelser

Nogle børn og unge lever under vilkår, som kan medføre omsorgssvigt, ensomhed og lavt selvværd. Nogle lider af psykiske problemer og angst. Dette får ofte store konsekvenser for både den faglige og den personlige udvikling. Ofte er både barnet og familien hårdt ramt i forhold til at kunne få en god hverdag til at fungere.

 

Enhedslisten arbejder for:

 • At alle fagpersoner, der arbejder med børn og unge med disse udfordringer får en faglig viden, der kan kvalificere dem til dette arbejde.
 • At alle skoler og institutioner har handleplaner for, hvordan man reagerer, når man bliver opmærksom på et barn med mistrivsel, en psykisk lidelse eller angst, så alle børn og deres forældre bliver mødt med respekt og hjælpsomhed i situationen og i forløbet.
 • At kommunen går forrest i at skabe et godt og effektivt samarbejde mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og ungepsykiatrien (Region Sjælland) og de praktiserende læger.
 • At der er rammer for et tæt samarbejde mellem de fagpersoner, der skal støtte barnet/den unge og deres familier hen mod en bedre situation.

 

Social- og sundhedspolitik

Enhedslisten arbejder for et socialt bæredygtigt Roskilde. Vores ledetråd er et anstændigt menneskesyn, båret frem af solidaritet, fællesskab og tryghed. Det betyder, at mennesker, der er kommet i problemer, økonomisk, socialt eller helbredsmæssigt, skal hjælpes og støttes uden at blive udskammet eller udsættes for nedværdigende bureaukrati. Ligesom Enhedslisten i Folketinget presser på for at få afskaffet de såkaldte fattigdomsydelser, arbejder vi her i Roskilde hårdt – både i og udenfor byrådet – på at mindske uligheden og give alle borgere mulighed for at komme videre i deres liv og blive en aktiv del af et fællesskab.

Vi skal ikke acceptere fattigdom i Danmark. Danmark er et rigt samfund, der har råd til at behandle alle anstændigt. Det gælder ikke mindst børnene. Fattige børn har et fattigere børneliv, og at vokse op i fattigdom har stor og negativ indflydelse på børns vilkår, sundhed og fremtidsudsigter.

Kommunen kan i sin indsats på social- og sundhedsområdet tage ved lære af og samarbejde med civil- og lokalsamfundet, bl.a. de mange borger- og organisationsdrevne initiativer, der er i kommunen. Enhedslisten samarbejder med alle gode kræfter, såsom fagforeninger, arbejdsgivere, boligselskab og boligforeninger, borgerinitiativer som INSP, lokalgrupper, miljøinitiativer osv.

Sundhed

Social ulighed og ulighed i sundhed hænger sammen. Fattige har ikke råd til ordentlig og sund kost og er mere udsatte for psykiske lidelser. Det er ydmygende at stå på apoteket for at købe nødvendig medicin og så må gå igen, fordi man ikke har råd til den. Der er blevet større og større forskel i levealder alt efter, om man hører til de bedst stillede borgere eller de mest udsatte.

Enhedslisten vil styrke en aktiv sundhedsfremmende indsats og dermed give udsatte borgere mulighed for at leve længere og mere sygdomsfrit. Alle kan blive ramt af sygdom og arbejdsløshed. Og her er det velfærdssamfundet og fællesskabets opgave at træde til med solidarisk hjælp og støtte. Også mennesker, der er ramt socialt og økonomisk, har ressourcer, planer og drømme om fremtiden. Den hjælp og støtte, de modtager, skal understøtte modtagernes egne ressourcer. For mange betyder det at få et job og tjene sine egne penge, men det vigtigste er at få hjælp til at komme videre i livet og blive en del af et fællesskab, som giver mening.

Forebyggelse

Selv om Roskilde er en rig og på mange måder velfungerende kommune, så er rigdommen og velfærden også ulige fordelt her. Ikke mindst ”fattigdomsreformerne”, kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225- timers-reglen har betydet flere fattige og udsatte. Kommunale initiativer skal sigte på at forebygge – og ikke vente på, at noget går galt, for eksempel at familier sættes ud af deres lejlighed, fordi de er kommet bagud med en husleje, de ikke kan betale, eller ser sig nødsaget til at gå tiggergang til familie og venner, fordi der ikke er penge til mad.

En aktiv og værdig social- og sundhedspolitik betyder, at der kun skal være en indgang til at få den rådgivning og hjælp, man har brug for – uden bureaukratiske, tidkrævende og fordyrende kontrolsystemer.

Der er både behov for en umiddelbar indsats over for medborgere, der er i en særlig vanskelig situation, og et behov for en mere langsigtet plan for at fremme socialt og sundhedsmæssigt bæredygtige lokalsamfund. Kommunen skal have fokus på at engagere lokalsamfundene i de indsatser, der gøres der – borgerne skal ikke bare indkaldes, når det handler om de fysiske lokalplaner.

Enhedslisten arbejder for:

 • Tilbud om individuel støtte og rådgivning ud fra den enkeltes behov, når man mister arbejde og forsørgelsesgrundlag med svære konsekvenser for såvel voksne som børn. For voksne f.eks. i form af hjælp til gældssanering, videreuddannelse og kontakt til organisationer, der støtter fortsat inklusion i Roskildes hverdag. For børnene i disse familier skal kommunen have skærpet opmærksomhed på, at børnenes udvikling og deltagelse i fælles børneaktiviteter opretholdes. Et delmål må være, at ingen skal sættes ud af sin bolig pga. huslejerestance. For hjemløse må det første skridt være at skaffe en bolig som en tryg base for at komme videre i livet.
 • En åben anonym rådgivning i samarbejde mellem kommunen og regionen. Der er alt for mange eksempler på, at man i forbindelse med sygdomsforløb bliver sendt rundt i systemet, fra region til kommune eller omvendt, hvor der i stedet er brug for en fælles indsats, hvor man kan se behovene i en sammenhæng.
 • Unge mennesker i alderen 15-25 år kan befinde sig i en særlig risiko for at opleve sig som udstødte og uden fremtidshåb. Der skal derfor investeres ressourcer i og planlægges aktiviteter for dem, så de støttes til at beholde evner og få en udvikling, der kan sikre dem en fremtid som medaktører i samfundet. Der skal i alle ungdomsuddannelser sikres den enkelte elev/studerende mulighed for den rette støtte og hjælpemidler til ordblindhed, talblindhed og social inklusion. De udfordrede unge skal støttes, allerede mens de er i familien (under 18-årige).
 • En styrket socialpsykiatri. Borgere med socialpsykiatrisk diagnose skal støttes til den bedst egnede bolig eller bofællesskab, hvor den faglige/praktiske støtte sikres og gives til den enkelte borgers behov for respekt og medvirken. Bedre samarbejde mellem region, kommune, praktiserende læger og civilsamfundet.
 • Andre, socialt vanskeligt stillede har så mange forskellige problemer, at de ikke primært kan skaffe sig noget at leve af, men vi bør støtte dem til at få noget at leve for i rehabiliteringsforløb eller andre ”skræddersyede” arrangementer.
 • Der skal ansættes flere sagsbehandlere, som får tid til opsøgende arbejde, og som kan sikre hurtigere og bedre resultater for dem, der ikke lige nu er klar til et arbejde – i modsætning til lange og udsigtsløse ‘ressourceforløb’ Der skal være større sammenhæng mellem forskellige sektorer og forvaltningsniveauer, så forløbene for den enkelte bruger bliver mere overskuelig, mere enkelt og hurtigere. De ansatte skal uddannes, så de altid er opdaterede med hensyn til de indsatser, den enkelte borger også kan have brug for.
 • Det boligsociale arbejde skal opgraderes med socialt og sundhedsmæssigt forebyggende initiativer og dannelse af relationer i nærmiljøet. Kommunen har hovedansvaret for, at disse tiltag fungerer, selv om visse initiativer kan være udlagt til boligforeninger.
 • Kommunen skal fremme alternative jobmuligheder f.eks. i form af socialøkonomiske virksomheder,
 • Det er planlagt, at en stor del af Roskilde sygehus nedlægges og overføres til det nye supersygehus i Køge. Enhedslisten arbejder for at fastholde Roskilde Sygehus som en enhed med velfungerende funktioner.
 • Mennesker med handicap skal sikres de bedst mulige betingelser for at leve et ligeværdigt liv. Støtte og hjælp til borgerne skal tildeles på baggrund af en saglig og faglig vurdering og ikke dikteres af de økonomiske rammer, hvad enten vi taler om ledsagerordning, støtte i folkeskolen eller andre tilbud og ydelser til mennesker med handicap.
 • Kommunen skal respektere borgernes retssikkerhed og inddrage borgerne aktivt i beslutningsprocessen. Forvaltningens afgørelser skal være transparente og ledsaget af forståelig klagevejledning. Kommunen skal sikre mulighed for en social bisidder.

Bolig og byplanlægning

Det er Enhedslistens mål, at byplanlægningen prioriterer beboerinteresser frem for kapitalinteresser; integration og fællesskab frem for isolation; levende grønne bymiljøer med høj boligandel og nærbutikker frem for sovebyer, butiks- og kontorørkener. Hensynet til miljø og klima skal være et overordnet tema for hele planlægningen.

Demokratisk planlægning

Enhedslisten arbejder for:

 • Inddragelse af borgerne fra starten i enhver planlægningsfase med tilbud om uvildig fagkyndig bistand til udformning af ændringsforslag, egne alternative forslag, samt til at kunne analysere konsekvenserne af de fremlagte forslag.
 • En planlægning, som sikrer, at infrastruktur, kollektiv transport og kapacitet med hensyn til skole og daginstitutioner matcher udviklingen i kommunens befolkningstal.
 • En byfortætning i centrum af Roskilde, så vi får en levende bymidte, hvor der er let adgang til offentlig transport og dermed mindre privatbilisme.
 • En mere sammenhængende kommune, der har levedygtige yderområder, og som ikke skubber ressourcesvage borgere ud af byen.

Levende og bæredygtige kvarterer

Vi skal arbejde for levende, blandede kvarterer. Det betyder kvarterer, hvor folk kan mødes – det gælder parker, legepladser, grønne områder og torvepladser.

Levende kvarterer er også kvarterer med plads til alle, høj som lav. Vi vil derfor arbejde for lokalplaner med blandet boligbyggeri.

Roskilde kommune skal i lokalplaner og kommuneplaner, samt ved salg af kommunal jord, stille klare miljømæssige betingelser.

Gennem planlægningen skal det hele tiden sikres, at infrastruktur, kollektiv transport og kapaciteten mht. skole og daginstitutioner matcher udviklingen i kommunens befolkningstal.

Enhedslisten arbejder for:

 • Flere åbne pladser i boligkvartererne
 • Billige boliger i flere områder
 • At nye boligområder i vidt omfang er blandende boligbyggerier.
 • At byens rum og rekreative områder er tilgængelige for alle borgere, og ikke mindst for borgere med nedsat mobilitet i alle dele af planlægningen.

En grøn kommune

Roskilde skal være en grøn og bæredygtig kommune på alle områder. Anlæg og byggeri er ansvarlig for en væsentlig klimabelastning, og kommunen skal sætte krav om at byggeri og renovation sker med et fokus på klimaet.

Enhedslisten arbejder for:

 • At der i byplanlægning og lokalplaner stilles ambitiøse krav til klimavenligt byggeri.
 • At renovationer og nybyggeri sker med et fokus på bæredygtighed
 • At kommunale grønne områder anlægges med henblik på at fremme biodiversiteten.

Nybyggeri

Der er stadig i 2021 boligmangel i Roskilde. Der er rigeligt med ejerboliger, men for dem, der ønsker en lejebolig, mangler der boliger med en tidssvarende standard, som samtidig er til at betale for husstande med mellemindkomst eller lavere.

Enhedslisten arbejder for:

 • At kommunen er tilbageholdende med hensyn til at tillade opførelse af nyt privat udlejningsbyggeri. Nyt privat udlejningsbyggeri er en bombe i den kommunale boligstruktur, idet byggeriet med den nugældende lovgivning kan blive udstykket i ejerlejligheder, så snart ejeren finder det økonomisk fordelagtigt.
 • At en langt større del af boligudbygningen skal reserveres til almene boliger.
 • At der etableres en kommunal boliganvisning, der bl.a. kan føre kontrol med tomme lejligheder og sørge for udlejning/tvangsudlejning efter sociale kriterier.

Flere billige boliger

Roskilde har behov for flere billige boliger, både til familier, ældre og unge. Samtidig er det vigtigt, at de billige boliger bliver mere spredt ud over kommunen.

Enhedslisten arbejder for:

 • Flere billigere boliger i alle dele af kommunen. Billige små lejligheder skal generelt ikke nedlægges/sammenlægges, når de er nogenlunde tidssvarende.
 • At der eksperimenteres med alternative boligformer, der kan skabe billige boliger (f.eks. bofællesskaber).

 

Beskæftigelse og erhverv

Kommunal produktion er mere demokratisk, giver flere arbejdspladser og er i mange tilfælde både billigere, mere effektiv og giver et højere serviceniveau. Vi vil udnytte de muligheder, en stor kommune giver, for at kommunen selv kan etablere sin egen servicevirksomhed – også på områder, som i dag er privatiserede. Vi er imod udlicitering af kommunale opgaver, da det ofte vil betyde en fordyrelse (profit til privat virksomhed) og kommer ud af demokratisk kontrol. Ved etablering af fælleskommunale virksomheder, skal der sikres en demokratisk kontrol,

Beskæftigelse

Lovgivningen er – især på beskæftigelsesområdet – præget af skepsis og mistænksomhed over for borgerne. Kommunen kan ikke ændre gældende lov, men vi ønsker en praksis, som administrerer imod ”kontrol”-kulturen og i stedet bygger på respekt, værdighed, anerkendelse og lydhørhed over for de udfordringer, borgerne måtte have.

Enhedslisten arbejder for:

 • At alle har ret til at deltage i, og kan bidrage til, fællesskabet, og at dette danner grundlaget for kommunens beskæftigelsesindsats.
 • At kommunens beskæftigelsesindsats tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og ønsker.
 • At kommunen hele tiden arbejder på at informere borgerne om deres rettigheder og muligheder i forhold til beskæftigelse.
 • At kommunen støtter alternative veje til beskæftigelse, f.eks. gennem samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.

Erhvervspolitik

Roskilde Kommune skal gennem kontrakter og kontrol – og i samarbejde med fagbevægelsen – kræve et socialt ansvar af virksomheder, som leverer varer og tjenesteydelser med henblik på:

 • Oprettelse af fleksjob, lære- og/eller praktikpladser til både unge og voksne.
 • Kædeansvar, som gør hovedentreprenøren ansvarlig for underentreprenører.
 • Ansættelser på gældende overenskomstmæssige vilkår.
 • Overholdelse af arbejdsmiljølovgivningens krav om sikkerhed på arbejdspladserne.
 • Social og klimamæssig bæredygtighed

Fællesskab og bæredygtighed skal være kernen i kommunens erhvervspolitik, som i langt større grad skal sigte mod at støtte lokale fællesskaber og initiativer. F.eks. ved at understøtte lokale socialøkonomiske initiativer, blandt andet med produktion af økologiske fødevarer.

Kommunens udbudsmateriale skal være så enkelt som muligt, da mange mindre håndværksmestre bruger mange ressourcer på at byde ind på opgaver, kommunen sender i udbud. Samtidig skal der være mulighed for rådgivning fra kommunens side.

Kommunen skal i højere grad bruge lokale håndværksmestre til mindre renoveringsopgaver. Det vil være mere bæredygtigt at bruge lokale virksomheder, som ikke skal bruge energi på at køre til og fra Roskilde og samtidig føler større ejerskab til den lokale skole, daginstitution eller park.

Opbakning til et grønt iværksættermiljø med særligt fokus på udvikling af kreative, grønne og bæredygtige løsninger. For eksempel ved at støtte etablering af væksthuse, hvor flere iværksættere er under samme tag og kan benytte fælles faciliteter, kan bruge hinanden og uden at knække halsen på udgifter til lejemål med mere.

Kommunen som arbejdsgiver

Over de seneste 10 år er der sket en kraftig reduktion af personalet i kommunen, som har medført stress og dårligt arbejdsmiljø. Enhedslisten har konsekvent stemt imod denne politik.

Kommunalt ansatte medarbejdere bør aflastes ved mulighed for videreuddannelse, jobrotation og supervision samt ikke mindst tildeling af de reelt nødvendige ressourcer, med henblik på at undgå nedslidning af dem – og for at sikre deres mulighed for at bidrage til udformningen af deres egen indsats.

Kommunen bør genoprette kommunale jobs ved at rulle nedskæringer tilbage, samt igangsætte renovering af skoler og andre kommunalt ejede bygninger på en måde, som giver det størst mulige løft til lokale håndværksvirksomheder og lokale arbejdspladser. I den forbindelse bør der skabes særlige gunstige vilkår for virksomheder, som bidrager til en bæredygtig udvikling, grøn omstilling og et rummeligt arbejdsmarked

Kommunen gennemfører i den kommende periode en evaluering af den omfattende reorganisering af serviceområdet, der blev gennemført i en tidligere byrådsperiode; 2013-2017.

 

Trafik

Trafikpolitik i Roskilde kommune skal sikre, at alle kan bevæge sig rundt i kommunen via miljøvenlige transportformer – tog, bus, (el)cykler eller som fodgængere. Privatbilisme egner sig ikke til ældre bykerner, det giver kødannelse, støj, røg og begrænser andre udfoldelsesmuligheder i byrummet.

Mindre biltrafik i bymidten

Bymidten skal fredeliggøres, og der skal skabes plads til alskens aktiviteter fri for biltrafik, som medfører både støj og gener, sikkerhedsudfordringer og en væsentlig klimabelastning.

Udbudsforpligtigelsen, der er EU bestemt, kunne eksperimentelt forsøges omgået ved at tage en eller flere busruter ud af den samlede busrute mængde, der udbydes næste gang i offentlig licitation, således at kommunen gratis kunne stille disse centrale ruter til rådighed for alle. Disse ruter kunne ende og slutte ved store P pladser udenfor bymidten.

Enhedslisten arbejder for:

 • Begrænsning af biler i bymidten, f.eks. ved etablering af pendlerparkering i udkanten af byområdet og bedre kollektiv trafik (og gerne gratis) ind mod bymidten.
 • Pilotprojekt med gratis bybusser. Ideen er at folk, der kører i bil for at handle, undlader at bruge privatbilen helt ind til bymidten, men i stedet parkerer udenfor og anvender de gratis bybusser til den sidste del af turen.

Parkering i Roskilde:

 • Hvis man bor i bymidten, skal det være muligt at parkere tæt på sin bolig.
 • Arbejder man i bymidten, ønsker vi at fremme muligheder for at komme med offentlig transport, eventuelt i form af pendultransport i myldretiden fra P-pladser uden for bymidten
 • Ved nybyggeri i bymidten skal antallet af P-pladser begrænses til fordel for delebilsordning.
 • Enhedslisten vil arbejde for at parkeringspladserne for privatbiler (undtaget handicappladser) på Stændertorvet fjernes, således der er bedre plads til markedsdage og andre aktiviteter.

 

Kollektiv trafik gennem hele kommunen

Roskilde har på grund af sin beliggendhed stærke kollektive forbindelser ud af kommunen, både mod vest og mod øst, med hyppige regionaltoge. Til gengæld halter det med den kollektive trafik uden for denne hovedåre. Derfor skal den kollektive trafik nord-syd styrkes.

Samtidigt er det vigtigt at den kollektive trafik er tilgængelig for alle, og at billetpriserne holdes så lave som muligt, så det kan fungere som et attraktivt alternative til bilen. Endelig skal den kollektiv trafik også tilgodeses i hvordan vi vælger at bruge kommunens vejnet, f.eks. ved etablering af busbaner.

S-tog til Roskilde kan være en god idé, men kun såfremt det sikrer en bedre samlet togbetjening. Det skal ske ud fra en vurdering af, om regionaltogsbetjeningen til og fra Roskilde kan opretholdes på et tilfredsstillende niveau.

 

Enhedslisten arbejder for:

 • At adgangen fra og til den nordlige og sydlige del af kommunen sikres ved et veludbygget offentligt trafiksystem.
 • Billigere offentlig transport for alle, og på sigt gratis transport for studerende og de ældre.
 • Etablering af busbaner og lignende initiativer der fremmer kollektiv trafik, fremfor privat bilisme.

Cykelvenlig by

Roskilde skal være en cykelvenlig by, og der skal laves bedre plads til cyklisterne i bybilledet, gerne ved at frigøre noget af den megen plads som optages af biler.

Enhedslisten arbejder for:

 • Bredere cykelstier, og hvor muligt, selvstændige cykelveje.
 • At cyklister prioriteres over bilister i bybilledet.

Trafikgener og sikkerhed

Enhedslisten arbejder for:

 • At bløde trafikanter tilgodeses i trafikken, og at deres sikkerhed prioriteres.
 • At der tages hånd om problematikker med trafikstøj og lignende gener i kommunen med udgangspunkt i de ramte borgeres behov, for eksempel med brug af støjskærme i særligt støjbelastede områder.

 

Kultur og fritid

Enhedslisten opererer med et bredt kulturbegreb med mangfoldighed og støtte til selvudfoldelse som nøglebegreber. Gennem kulturen skaber vi fællesskaber og følelsen af at høre til. Vi skaber relationer og skaber bånd. I mødet med de andre opstår sammenhængskraft og solidaritet – et samlet ”os” i stedet for et ”dem og os”. Gennem en styrket kultur styrker vi sundhed og forebyggelse, livsglæde, selvudfoldelse og social inklusion. Vi ønsker at fremme alternativer til underholdningsindustriens produkter.

 

Mødesteder og lokaler

Kommunen skal understøtte initiativer fra foreninger og ildsjæle med hensyn til mødested, organisering og økonomisk hjælp. Mødesteder være åbne for et bredt fællesskab i højere grad end at være lukket for en snæver gruppe. Et mødested kan fysisk være mange ting – et lokale på en skole, et bålsted i en skov, et klubhus, en ledig bygning….

 

I Roskilde mangler vi plads til udfoldelse. Plads til at kunne holde koncerter og lave teaterforestillinger og plads til at kunne øve og samles om kunsten og musikken. Ønsket er dels et kulturhus med plads til både udfoldelse og samling, dels adgang til lokale øvelokaler rundt om i kommunen.

 

Roskilde Bibliotek og de gode biblioteker i lokalområderne spiller en vigtig rolle som kulturelle mødesteder for alle mulige lokale aktiviteter. De skal bevares og styrkes.

 

Adgang for alle

Alle skal have lige adgang til at deltage i og bidrage til kulturen med særligt fokus på børn og unge. Vi skal understøtte daginstitutioner, skoler og fritidstilbud i, at alle får del i kulturelle tilbud, som f.eks. musik, idræt og billedkunst. Ingen skal begrænses som følge af, at deres forældre ikke har råd til at betale. Derfor lettere adgang til fripladser eller (optimalt) gratis adgang.

Vi skal brede kulturen ud, så alle kan se sig selv som en del af den – uanset alder, køn og livsvilkår. I en globaliseret verden med blandet etnicitet er åbenhed overfor forskellige kulturelle udtryksformer vigtigt.

 

Roskilde som musikby

Ambitionen bag Roskildes ”musikby-strategi” er: ”Alle borgere skal møde musikken i deres hverdagsliv og musikken skal være en uundværlig, anerkendt og bærende del af livet i Roskilde Kommune”.

 

Det er en vigtig ambition – og hvis vi skal forfølge den, kræver det, at der investeres økonomi og arbejde i at opprioritere musikken i kommunens egne institutioner – lige fra daginstitutionerne til plejehjemmene. Ligesom det kræver ressourcer og arbejde i at understøtte de foreninger og ildsjæle, som kan inddrage bredden i musikkens verden.

 

Idræt

Idræt gennem hele livet er afgørende for både fællesskab og folkesundhed, både hvad angår forebyggelse og helbredelse. Der skal være sportsfaciliteter, som giver adgang til en bred vifte af idrætsaktiviteter lige fra fodbold og atletik til dans og freestyle på skateboard.

 

Enhedslisten arbejder for:

 • Et kommunalt ejet og drevet opgraderet stadion til brug for alle lokale klubber.

 

Vi skal udnytte, at Roskilde har mange attraktive ude- og naturområder – så flere bliver guidet i de muligheder, der ligger i at kombinere bevægelse med udeliv.

 

Enhedslisten arbejder for:

 • Støtte til græsrodsinitiativer og lokale kulturaktiviteter
 • Fritidspas til børn og unge, også til musiske skoler
 • At styrke bredden indenfor kulturen, såvel som indenfor idrætten.
 • Flere adgangsmuligheder til udendørs fitness- og andre udendørsaktiviteter.
 • Udvikling af idrætsfaciliteter for børn og unge i udsatte områder, for eksempel med rekvisit-containere og idrætsinspiratorer. Gerne i samarbejde med lokale boligselskaber m.v.

 

Ældrepolitik

Alle har ret til et værdigt, aktivt og omsorgsfuldt liv – også når man bliver ældre. I takt med at gennemsnitsalderen stiger, og vi bliver flere ældre, ændres betingelserne og behovene hos gruppen af ældre medborgere. For Enhedslisten handler ældrepolitik om:

 • at bevare værdigheden gennem hele livet, også når sygdom rammer, og det bliver nødvendigt at trække på samfundets omsorgs- og støttetilbud.
 • at deltage i meningsfulde fællesskaber, bevare og træne krop og hjerne.
 • på relevante politikområder at spørge: Gavner denne beslutning vores ældre medborgere, eller skal der iværksættes særlige tiltag for denne aldersgruppe?
 • flere ressourcer til dårligst stillede ældre, hvilket bl.a. betyder bedre arbejdsvilkår til hjemmehjælpere og højere medicintilskud

Et aktivt liv med tilbud om læring, motion og kultur

Ældre mennesker skal være aktive for at bevare deres fysiske og psykiske evner. Der skal derfor være gode muligheder for at skabe sig en indholdsrig tilværelse med tilbud om kurser, motion og kultur. De forskellige fællesskaber for mennesker med samme interesser skaber mening med tilværelsen og dermed livsglæde og livsmod.

Ældrepolitik handler derfor om, at der gives mulighed for at kunne deltage i idrætsaktiviteter fx gennem Roskilde Ældremotion, seniorhøjskolen i Roskilde, oplysningsforbund og diverse andre kulturelle tilbud.

Ældre skal have mulighed for at færdes sikkert i byen. Derfor skal vi have gode, brede cykelstier, velfungerende kollektiv trafik og flextrafik for de borgere, der har brug for at blive transporteret fra bopæl til destinationsadresse. Ikke mindst skal der sikres adgang til Roskilde by eller de andre større byområder i kommunen fra de omkringliggende landsbyer med ingen eller ganske få skift mellem de kollektive transportformer.

Overgange mellem egen bolig, ældrebolig, plejebolig og plejecenter

Ældre mennesker oplever for ofte, at der er bratte overgangen mellem et aktivt ældreliv og et liv med behov for praktisk hjælp til daglige gøremål. For at forbedre overgangen fra at være selvhjulpet til at have behov for hjælp til at klare sig, skal der oprettes ældreboliger og senior-bofællesskaber, hvor det er muligt at få hjælp. Boligerne kan oprettes i tilknytning til plejecentrene. Derved kan den ældre opbygge et kendskab og en fortrolighed med et fast personale, for på den måde at skabe sammenhæng i det kommunale tilbud. Samtidig gøres overgange mellem egen bolig, ældrebolig og plejecentret mere glidende i takt med det behov, den ældre får.

Forplejning, personlig pleje og rengøring

Kravet om værdighed hører ikke op, når ældre får brug for samfundets omsorg. Derfor skal Roskilde kommune sikre en høj kvalitet i forplejning, personlig pleje og rengøring.

 • Mad: Der skal tilbydes frisk, velsmagende og næringsrig mad. Maden skal være anrettet, så den er appetitlig og let at gå til. Der skal være en valgmulighed for den enkelte både med hensyn til kød, vegetar og vegansk mad. Maden til borgere i hjemmeplejen skal tilberedes i kommunalt regi, ligesom det nu sker på plejecentrene.
 • Personlig pleje: Borgeren skal tilbydes hjælp til bad, personlig soignering herunder tandpleje, så det er muligt at være klædt efter eget ønske og fremtræde værdigt, også når borgerens egen dømmekraft svigter.
 • Rengøring: Det er vigtigt, at der er en god og grundig rengøring minimum 1 gang ugentligt. Dette gælder også borgere på plejecentrene.
 • Bruger- og pårørenderåd: Bruger- og pårørenderådene gør et godt stykke arbejde. For at styrke beboernes og de pårørendes indflydelse vil Enhedslisten arbejde for, at der nedsættes en bestyrelse på de enkelte plejehjem. Bestyrelsen sammensættes af beboere og/eller pårørende, medarbejdere, ledere og evt. et byrådsmedlem efter forbillede fra skolebestyrelserne.
 • Digital hjælp: Ældre skal tilbydes gratis hjælp til at klare den stigende digitalisering i samfundet.