Vedtægter

1. Navn

Foreningens navn er Enhedslisten – de rød-grønne, Roskilde afdeling. Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune.

2. Formål
Enhedslistens formål er at arbejde for socialismen lokalt og på landsplan. Enhedslisten er lokalafdeling af: »Enhedslisten – de rød-grønne«.

3. Medlemskab
Alle, der tilslutter sig Enhedslistens formål og program samt betaler det fastsatte kontingent, kan blive medlem af Enhedslisten.

4. Generalforsamling
Hvert år i første kvartal afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal som minimum indeholde dagsorden, beretning, regnskab og vedtægter. Senest en uge inden generalforsamlingen udsendes en endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag. På generalforsamlingen skal mindst følgende punkter behandles: 1. Beretning, 2) Indkomne forslag, 3) Regnskab og budget, 4) Valg af bestyrelse og revisorer. Bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. Hvor ikke andet er bestemt, foretages beslutninger med almindeligt stemmeflertal.

5. Medlemsmøder
Der afholdes mindst 3 medlemsmøder årligt udover generalforsamlingen. Indkaldelsen af medlemsmøder foretages af bestyrelsen efter behov. Arbejdsgrupper eller 1/3 af medlemmerne kan tage initiativ til indkaldelse af medlemsmøder.

6. Arbejdsgrupper
Generalforsamlingen, bestyrelsen eller medlemsmøderne kan nedsætte arbejdsgrupper. Hvis 1/10 af medlemmerne ønsker nedsat en arbejdsgruppe, skal det ske. Arbejdsgrupperne arbejder selvstændigt med dele af Enhedslistens politik. Aktiviteter, der medfører udgifter for Enhedslisten, skal godkendes af bestyrelsen eller et medlemsmøde.

7. Bestyrelsen
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5-9 medlemmer samt to suppleanter. Generalforsamlingen beslutter, inden valget, antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kontaktperson til Enhedslisten m.v., sekretær og kasserer. Ved valg af bestyrelse skal der på foranledning af mindst et medlem gives mindretalsbeskyttelse.

8. Økonomi
På generalforsamlingen fremlægges et revideret årsregnskab og budgetudkast. På generalforsamlingen vælges to revisorer og to revisorsuppleanter. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsretten til enkelte personer i bestyrelsen.

9. Offentligt valgte medlemmer
Man skal have været medlem af Enhedslisten mindst et år, før man kan opstille til Roskilde kommunalvalg. Såfremt medlemskabet af Enhedslisten ophører for medlemmer, valgte til at repræsenterer Roskilde-afdelingen i offentlige hverv, frasiger pågældende sig deres hverv.

10. Opløsning af foreningen
Enhedslisten – de rød-grønne, Roskilde afdeling, kan opløses af en generalforsamling, der er indkaldt med det formål. For at opløse Enhedslisten skal 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget. Ved opløsning tilfalder et eventuelt overskud Enhedslistens landsorganisation.

11. Vedtægtsændringer
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 1995. Vedtægterne kan ændres, såfremt et flertal af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for. Forslag til ændringer skal være sat på dagsordenen og være fremsendt en uge før generalforsamlingen

Bemærkninger til vedtægterne: Ad 7. Antallet af bestyrelsesmedlemmer, som en mindretalsgruppe kan få valgt, udregnes efter følgende formel: x = b*gr/c (x = mindretalsgruppens bestyrelsesmedlemmer, b = samlet antal bestyrelsesmedlemmer, c= antal delegerede på generalforsamlingen, gr = antal medlemmer af gruppen, der ønsker mindretalsbeskyttelse.

Senest ændret på generalforsamling marts 2016