Roskilde Kommune 2020 Budget

Henrik Stougaard fremlægger Enhedslistens syn på Budget 2020 for Roskilde Kommune ved
2. behandlingen.
Link til Videoklip 

Kopi af talen og forslagene til budgettet, se nedenfor.

Susanne Lysholm påpeger at besparelserne i Budget 2020 rammer vore udsatte borgere ved 2. behandlingen.
Link til Videoklip

Kopi af talen, se nedenfor.

 

EL-ordførertale ved 2. behandlingen af RK’s budget for 2020-2023

Roskilde byråds møde 30.10.2019 / Henrik S:

Desværre har vi fra Enhedslisten god grund til fortsat at mene (næsten) alt det vi sagde ved budgettets 1. behandling. For at udgå gentagelser vil vi derfor i dag, her ved 2. behandlingen, supplere med nogle mere overordnede bemærkninger.

Enhedslisten har fremsat et alternativt budgetforslag, som kommer til afstemning i dag i form af 30 ændringsforslag til budgettet fra byrådets 1. behandling. Disse punkter 30 punkter viser hvor og hvordan vi konkret er uenige med flertalsbudgettet.

Enhedslistens budget er et budgetforslag der på kommunalt plan her i Roskilde afspejler det forståelsespapir som vores relativt nye A-mindretalsregering bygger på. Altså det forståelsespapir der er aftalt mellem socialdemokratiet, radikale, SF og Enhedslisten.

Enhedslistens budgetforslag giver, ligesom forståelsespapiret, løfter om en progressiv retning for vores fælles velfærd. Og det er desværre i skærende modsætning til det budget for Roskilde, som socialdemokraterne har udarbejdet og som DF og den radikale Jeppe Trolle har valgt at lægge stemmer til.  Det lokale socialdemokratiske budget går nemlig på alle områder i den stik modsatte retning af forståelsespapiret, og det endda i meget kraftig grad.

Lad os tage blot ét eksempel – Skole og Børneudvalget (SBU). Først og fremmest fordi hele børneområdet af alle er anerkendt som et meget vigtigt område. Mangel på ‘rettidig omhu’ på dette område kommer til at hævne sig efter få år, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Forståelsespapiret mellem den socialdemokratiske regering og Enhedslisten, SF og de Radikale angiver højt profileret udviklingsretning ’Danmark skal være verdens bedste land at være barn i’. Heri kan man læse mange fornuftige ting. Herunder at daginstitutioner og folkeskolen generelt skal opprioriteres.  Blandt andet siger papiret at personale-normeringerne i daginstitutionerne skal sættes op til de såkaldte minimumsnormeringer, og at folkeskolen generelt skal styrkes.

Det lokale absolutte A-byrådsflertal har besluttet at gøre det modsatte ved SBU-området, for deres budget omfatter blandt andet: Flere elever i hver klasse i folkeskolen. Nedskæringer i folkeskolens specialindsats. Besparelser på IT-undervisningmidler. Færre kontaktpersoner. Forhøjelse af forældrebetaling i SFO og klub. Kraftig forøgelse af forældrebetaling for maden i daginstitutioner, og indskrænkninger i åbningstiden. – I alt nettonedskæringer på SBU-områdets løbende drift på knapt 18 mio kr. årligt, fra og med år 2020.

Men er dette så ikke noget man tvunget til af ’en barsk lokal økonomisk virkelighed’. – Nej, det er et lokalt politisk valg, som er truffet i og af den A-byråds-gruppe, der som nævnt har absolut flertal i byrådet !

Enhedslistens budgetforslag undgår nedskæringerne både på SBU’s område og for alle øvrige udvalgsområder. Enhedsliste-budgettet rummer til gengæld de mest presserende udvidelser som blandt andet forståelsespapiret peger på behovet for:  Indførelse af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Øget støtteindsats for truede børn og unge. SFO-takster sænkes, så tilskudsniveau svarer til fritidshjemsregler. Løft af folkeskolernes inklusionsindsats / undervisningskvalitet. Fremme af kortere skoledage. Bedre rengøringsniveau i folkeskolerne / genindførelse af årlig hovedrengøring.

Hermed foreslår Enhedslisten budgetudvidelser for i alt knapt 50 mio kr, og det blot på SBU’s område. Hvordan kan Enhedslisten finansiere et sådant budget, uden at bunden går helt ud af kommunekassen ? – Jo, vi udnytter mulighederne fuldt ud med hensyn til de grundskatteforhøjelser, som socialdemokraterne godt nok forsigtigt har pillet lidt ved, men ikke rigtig turdet bruge for alvor.

På trods af de velkendte statslige sanktioner de første år, giver dette nemlig en så stor indtægtsforøgelse, at bundlinjen i Enhedslistens budgetforslag hvert af de fire overslagsår matcher det socialdemokratiske budget.

Rent teknisk kan der tælles mere end 100 enkeltpunkter, hvor Enhedslistens budgetforslag afviger fra socialdemokraternes, men disse enkeltpunkter har vi altså grupperet til de nævnte 30 afstemningspunkter.

Vores forslag er kontrolregnet af forvaltningen. Det er i balance med en pæn bundlinje og opbygning af ny kassebeholdning. Sidst men ikke mindst er det mindst lige så praktisk gennemførligt som socialdemokraternes. Det er de omtalte politiske valg der skiller os, og derfor kan Enhedslisten i dag alene stemme for vores eget budgetforslag.

Afslutningsvis: Tak til forvaltningen for at I har ydet rigtig god servicering undervejs i processen, også overfor os der udgør mindretalsgrupper.  Og til aller-sidst vil vi kvittere høringsparter og aktive borgere for de indput vi har fået i budgetprocessen. – Selv om høringssvar og andre reaktioner tydeligvis kun har haft meget beskedne virkninger på det forliggende flertals-budget, så har I leveret en række rigtig gode argumenter som vi tror på vil påvirke, BÅDE næste års budget, OG den måde det budget der vedtages i dag bliver virkeliggjort på. – Det skal I have stor tak for.

2. Behandling af budget 2020 – uddybning på BSU området

Roskilde byråds møde 30.10.2019 / Susanne L:

Voksensocialområdet bliver friholdt for direkte besparelser og har fået tilført 35 mio. kr. Det er positivt og det var alle partier i Byrådet enige om forud for budgetforhandlingerne. Desværre er der ikke tale om en reel investering – men alene om at rette op på et område, der igennem år har været underfinansieret – og stadig er det.

Og vi kan konstatere, at mange af de besparelser, der nu bliver gennemført i forbindelse med budget 2020, kommer til at ramme udsatte borgere i kommunen.

På integrationsområdet vil der ske voldsomme nedskæringer, med fyringer og serviceforringelser.
Roskilde har ligget blandt de bedste ift. at få flygtninge i arbejde og uddannelse. Det sætter man nu over styr. Og ikke alene barberer man området fuldstændigt. Man har også med dette budget besluttet at sammenlægge jobcenter og integrationsafdeling. Vi deler høringsparternes kritik af, at det punkt overhovedet er en del af en budgetforhandling – ikke mindst, når der ikke angives nogen besparelse i den sammenhæng. Og som medarbejderne udtaler, så er organisatoriske ændringer normalt et anliggende under ledelsen og skal høres i de respektive MED-udvalg – og det er ikke sket her.

En anden besparelse jeg vil fremhæve er blok 3106. Her justerer man på det, man kalder kriteriet for rimelig gå-afstand. Det betyder, at kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der har brug for støtte og vejledning, eller skal i praktik, fremover først får dækket deres transportudgifter, hvis afstanden er mere end 5 km – og ikke som nu 3 km.  Både Handicaprådet og Udsatterådet giver i deres høringssvar udtryk for, at 5 km ikke er et rimeligt krav til gåafstand – slet ikke for skrøbelige og sårbare mennesker. Og skal borgerne selv betale for transporten, betyder det i praksis en økonomisk forringelse af kontanthjælpen.
Også medarbejderne advarer i deres høringssvar mod denne besparelse. De skriver, at opgaven for kommunen vel må være at medvirke til at mindske de barrierer, en borger måtte have ift. at komme i beskæftigelse – ikke gøre dem større. De mener, at konsekvensen vil være, at flere borgere forbliver længere på offentlige ydelser.

Der er også lagt op til besparelse på mentorer i jobcentret. Nu skal indsatsen være mere virksomhedsrettet, står der i teksten. Man ønsker ikke at lytte til fagfolk eller til de høringssvar, der er indsendt. Her påpeger man, at netop mentorindsatsen ofte er en forudsætning for, at de udsatte kontanthjælpsmodtagere og andre målgrupper i jobcentret, kan indgå i virksomhedsrettede tilbud. Og vi ved fra medarbejderne, at der er rift om de få mentorer, der efterhånden er tilbage.

Det her var bare nogle enkelte nedslag. Borgernes problemer forsvinder ikke af, at man forringer eller fjerner den støtte, de har brug for. Vi ønsker en mere ambitiøs investering i mennesker. Der er brug for en styrket forebyggende og tidlig indsats. Det kan hindre, at sociale problemer vokser sig så store, at de senere bliver vanskelige og dyre at rette op på. Det kan betale sig – på den korte og den lange bane. Det mener vi er politisk ansvarligt – både socialt og økonomisk.

Enhedslistens 30 ændringsforslag til budgettet, i helt kort form: 

 • Forøgelse af kommunens grundskatter, til 34 o/oo,
 • Forøgelse af dækningsafgiften
 • Erfaringstilretning af provenyskøn på ejendomssalg
 • Pinse-sparepakke 2 udgår helt af budgettet.
 • Pinse-sparepakke 3 udgår helt af budgettet
 • Pinse-sparepakke 4 udgår helt af budgettet
 • Opprioritering af borgerrådgiver-indsats
 • INSP! Tildeles exo støtte i ét år
 • Tidssvarende varmeanlæg i ”Hesteskoen”, Vestergade 6
 • Etablering af havnebad
 • Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde
 • Småjobspulje til kontanthjælpsmodtagere
 • Opkvalificering og aflønning af beboere til BSU-varetagelse af rengøring
 • Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud
 • Social økonomisk konsulent.
 • Ansættelse af mentorer på det socialpsykiatriske område
 • Vuggestuenormering justeres til anbefalet minimum
 • Børnehavenormering justeres til anbefalet minimum
 • Øget støtteindsats for børn med angst, og andre udsatte børn og unge
 • Nedsættelse af SFO-taksterne, så tilskudsniveauet svarer til FritidsHjem
 • Løft til folkeskolernes inklusionsindsats og undervisningskvalitet
 • Folkeskolen – Fremme af kortere skoledage
 • Bedre rengøringsniveau i folkeskolerne
 • Upcycling
 • Pilotprojekt gratis bybusser om lørdagen i ét år
 • Flerårige investeringer i vedvarende energianlæg
 • ”Stor kommunal vindmølle”
 • Opnormeringer i ældreplejen
 • Ansættelse af en socialsygeplejeske
 • Flytning / ét års udskydelse, af ca. 1/3 af anlægsprojekterne