Roskilde Kommune’s budget 2020. 1 behandling.

Kommunens budget for 2020 blev behandlet d. 11.9.2019.
Nedenfor findes Henrik Stougaard’s Budgettale, Sussanne Lysholm’s uddybning af Beskæftigelses- og Socialområdet og de 28 ændringsforslag fra EL til budgettet.

Særligt skal fremhæves:

Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde
BSU investering i ansættelse af 10 medarbejdere.

Opkvalificering og aflønning af beboere til BSU-varetagelse af rengøring
Det handler konkret om de 2 kommunale ejendomme i hhv. Vestergade og Nygade:
Ansættelse af social mentor til koordinering, samt udgifter til opkvalificering og ansættelse i småjobs af beboerne indenfor rengøring.

Pilotprojekt gratis bybusser
(Dette forslag skal ses i fortsættelse af KMU-sag 86, fra mødet 4.6.2019.)
Ideen er at indføre gratis buskørsel med den kollektive bustrafik på udvalgte dage og
udvalgte ruter. Her foreslås de el-drevne bybusser på lørdage i op til tre måneder (fx
fra kl. 8 til kl. 16) som et forsøg / et pilotprojekt.
Formålet er dels være at finde ud af, hvor mange det kan påvirke til at erstatte bilen
med en bustur til bymidten for at aflaste parkeringspladserne i bymidten. Derudover
kan det være med til at gøre yderligere reklame for den kollektive trafik og de nye el-
busser til kommunens borgere.
Der føres samtidig kampagne med opfordring til at folk, hvis de kører i bil for at handle i
bymidten, så vidt muligt undlader at bruge privatbilen helt ind til bymidten, men i stedet
parkerer uden for bymidten og anvender de gratis bybusser til den sidste del af turen. I
de tre måneder måles der både på virkningen mht. P-belastningen i bymidten. Efter de
tre måneder foretages desuden en spørgeundersøgelse blandt bymidtens handlende
for at få en vurdering af påvirkningen på de handlendes omsætning.

”Stor kommunal vindmølle”
Kommunal investering i en lokal ”stor vindmølle” på 100 til 150 m’s højde. Som ud-
gangspunkt foreslås at midlerne anvendes til kommunal med-investering sammen med
lokale el-aftagere i form af virksomheder og eller borgergrupper, men hvis dette går for
langsomt kan det også være en rent kommunal vindmølle, der opføres som eksempel
til efterfølgelse. Som det fremgår af VIROS’ arbejde, kan én eller et par af sådanne møller placeres i selve Roskilde Kommune. Eksempelvis i det område VIROS har peget på i nærheden
af ARGO

Tidssvarende varmeanlæg i ”Hesteskoen”, Vestergade 6
Denne udlejningsejendom er den af kommunens ejendomme som rummer flest boliger, og samtidig er det en ejendom med et flertal af ressourcesesvage og/eller helbredssvækkede beboere. Ejendommen har et meget utidssvarende varmeanlæg, som ikke sikrer tilstrækkelig tilstrækkelig opvarmning om vinteren. En opgradering af varmeanlægget til nutidigt niveau har i flere år været på ”vente-liste” til at blive finansieret af de af kommunens anlægsmidler der er afsat til bygningsrenovering. Hidtil har dette imidlertid ikke ført til noget resultat, ligesom der ikke har kunnet opnås tilsagn om noget konkret tidspunkt for arbejdets udførelse. Med dette budgetforslag tilføres der 3 mio. kr. til puljen anlægsrenovering af kommunens bygninger med henblik på at varmeanlægget renoveres snarest muligt indenfor det kommende år.

Etablering af havnebad
Inspireret af den succes, som havnebade-anlæg har fået i flere byer, blandt andre København og Køge, foreslås etableret havnebad i tilknytning til Roskilde Havn. Dette forslag erudgifts-mæssigt dimensioneret som et anlæg der i grad af luxux svarer til Køges, dvs. fuldt udstyret med bla. 100 m2 ”flåde”, stige, redningsudstyr, trappe/gangbro til adgang, kunstnerisk lysudsmykning i vandet, samt sauna.

 

EL-ordførertale ved 1. beh. af RK’s budget for 2020-2023 – Roskilde byråds møde 11.9.2019 / Henrik S

Min korte budgettale her ved 1. behandlingen indleder jeg med to bud på hvorfor soc.dem mfl overdimensionerer spareiveren så voldsomt i år. Afslutningen bliver en foreløbig konklusion, der også rummer et par bemærkninger om EL’s alternative budgetforslag, som vi ved ØU’s 1. behandling fremsatte via 28 konkrete ændringsforslag.

* Første bud på ’hvorfor’ tager afsæt i, at den politiske proces omkring tilblivelsen af et kommunalt budget er et spil. Både et politisk spil og et skuespil. Meget ofte ses det – uanset om borgmesteren er fra et af de blå-grønne partier eller er soc.dem – at der køres en variation over den fireårige byrådsperiode, som i let karikeret udgave kan beskrives som følger:

> Vi starter med valgperiodens sidste år, det år der er kommunalvalg. Her melder borgmester-flertallet ud at NU er man lykkedes med at få bragt kommunens økonomi på ret køl for al fremtid, og derfor er der råd til et gavebudget med diverse driftsudvidelser og forbedringer.

> I første halvdel af den følgende valgperiode, altså indenfor periodens første to år, melder flertallet ud, at nu har de foretaget et kasseeftersyn, og/eller der er opstået alverdens uforudsete ting; og derfor skal der bremses voldsomt op økonomisk.

> Tredje år i valgperioden kan enten være yderligere et opbremsningsår, eller et status quo år.

> Men når vi er fremme ved fjerde år i valgperioden er ringen sluttet og vi igen tilbage til året med gavebudget.

Med andre ord tegner der sig, selvfølgelig bredt betragtet, et billede af at flertalspartierne ret bevidst sparer sammen i valgperiodens løb, for at kunne præstere et budget præcis i året med kommunalvalg, som man håber gavner flertalspartiernes valgresultater.

Dette er samtidig billedet på en kommunal økonomi der konstant udsættes for elevatorture op og ned, hvilket er meget økonomisk dyrt samt både opslidende og engagement-dræbende for kommunens ansatte, og ikke mindst for borgerne. Alt andet lige vil en stabil realistisk kurs være det bedste for alle involverede.

* Andet bud på ’hvorfor’ handler om, at Roskilde gennem mange år har haft, ligesom i det foreliggende budget; – et meget solidt overskud på den løbende drift. Det er dette overskud der finansierer hovedparten af kommunens anlægsbudget. Der er så sket det i forrige byrådsperiode, at byrådet – i lyset af den daværende opsparede kassebeholdning på ½ mia kr – besluttede at skrue ret kraftigt op for anlægsniveauet.

Nu er vi så nået frem til at de opsparede penge er brugt op, men et flertal i byrådet ser ud til at have utroligt svært ved at skrue anlægs-ønskerne tilsvarende ned til det niveau der reelt er råd til. – Derfor ønsket fra soc.dem mfl om i stedet at skrue ned for drifts-udgifterne, så driftsoverskuddet til anlæg kan blive større.

* Afslutningsvis er vores konklusion her ved 1. behandlingen, at der med soc.dem’s budgetforslag fra ØU’s 1. behandling er beskrevet et meget overdrevent skrækscenarie mht. den økonomiske udfordring. Derfor er der lagt op til et alt for stort opslået sparekatalog i form af pinsepakkerne 1 til 4. Pakke 1 burde realistisk betragtet være alt rigeligt. Hvis det gennemføres som beskrevet vil det medføre en unødvendigt hurtig og stor genopbygning af kassen. Uanset dette agter EL at matche et kommende flertalsbudgets bundlinje. Vi finansierer imidlertid med forøgelse af kommunens indtægter. Dette vil gøre langt mindre ondt på borgerne end de foreslåede nedskæringer som vil give voldsomme serviceforringelser, ødelægge forebyggende indsats, samt på anden måde skubbe udgifter ud i fremtiden, hvor de kommer igen i forstørret udgave.

EL’s alternative budgetforslag skal ses i sammenhæng med, at vi arbejder på et budget der både har fuld økonomisk balance og stabiliserer kassebeholdningen. Vi fremsætter således finansieringsforslag der matcher både de udgiftsforslag vi selv fremsætter, eller i øvrigt støtter, samt matcher de spareforslag fra flertalsbudgettet som vi undlader at medtage. Den forøgelse af kommunens indtægter vi foreslår, sker helt uden at ændre indkomstskatterne, nemlig først og fremmest gennem forøgelse af grundskatterne. Et budget med vores deltagelse vil på denne måde være uden elementer der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår. Vi vil ved de forestående budgetforhandlinger arbejde for, at et sådant samlet budget bliver gennemført med størst mulig politisk fællesnævner. Lykkes det ikke, fremsætter vi naturligvis ved 2. behandlingen en tilrettet pakke af ændringsforslag, som tilsammen udgør EL’s budgetforslag.
_ _ _

Enhedslisten beder på den baggrund om at få ført til protokols, at vi, med henvisning til EL’s bemærkninger ved ØU’s 1. behandling, ikke kan tiltræde soc.dem’s budgetforslag.

Afslutningsvis har vi en stor tak til høringsparter og aktive borgere for de indput vi har fået i budgetprocessen frem til nu. – Intet i budgettet er endeligt vedtaget endnu, så fortsæt endelig det gode arbejde !

Og til aller-sidst: Tak til forvaltningen for god servicering undervejs i processen.

 

Susanne Lysholm:
1. Behandling af budget 2020 – uddybning på BSU og SOU områderne.

Der er ikke meget positivt at sige om det budgetforslag for 2020, vi her bliver præsenteret for.
Dog vil vi i Enhedslisten anerkende, at voksen-social området er friholdt for besparelser; alt andet ville også være helt uansvarligt. Det skal nemlig ses i lyset af, at det er et område, der gennem mange har været underfinansieret – og stadig er det. Ser vi på de kommuner, vi plejer at sammenligne os med, så bruger vi i Roskilde markant færre penge på det specialiserede voksenområde – og det har haft store konsekvenser for både borgere og medarbejdere. Det bør vi rette op på ved at tilføre ekstra midler.
Et par enkelte nedslag.
Stadig ikke skyggen af en investeringsstrategi – dvs. investering i flere medarbejdere. Forebyggelse og håndholdt indsats ved vi får udsatte borgere videre i livet, samtidig med at medarbejdertrivslen øges.
Og Integrationsområdet – det bliver totalt amputeret med dette budget. Roskilde er på landsplan kendt for en vellykket integrationsindsats, som andre har ønsket at kopiere. Det er ikke mange dage siden, kommunen udsendte en pressemeddelelse om chafførklassen – en indsats, der har fået flygtninge videre i job – og udvalgsformanden fortalte stolt om det på TV2. Der har været mange gode historier; dem kommer vi ikke til at se mange af i fremtiden, med de besparelser, der er lagt op.
Det socialøkonomiske område – det er allerede blevet totalt amputeret. Man har fyret den eneste medarbejder i kommunen, der havde forstand på socialøkonomi. Argumentet for fyringen var, at der her vare tale om et nicheområde – ikke en kerneopgave! Det rejser jo spørgsmålet om, hvad definitionen på en kerneopgave er. Kommunen har svært ved selv at løfte opgaven med en gruppe af de mest udsatte borgere, der er på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. Her kan socialøkonomien noget. Men ansvaret for at hjælpe denne gruppe borgere videre er og bliver kommunens – dvs. i den grad en kommunal kerneopgave. Set i lyset af det pres, der i forvejen er på beskæftigelses- og socialområdet, er det helt håbløst at tro på, at forvaltningen, uden en eneste medarbejder, der reelt har kompetencer på det socialøkonomiske område, skal kunne løfte den opgave. Derfor er et af EHL.s forslag til budgettet igen at ansætte en socialøkonomisk medarbejder.
Og så er der sundhed- og omsorgsområdet. Her er vi fuldstændig på linje med Ældrerådets høringssvar, hvor de skriver, at de besparelser, der er lagt op til, vil forringe servicen over for den enkelte borger meget. Og igen så finder vi besparelserne på de forebyggende indsatser meget kortsigtet.
Til sidst vil jeg nævne blokken: ’Tekst B1’. I forslaget står der: Integrationsafdelingen sammenlægges med Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder. Den forventede besparelse: 0 kr.
Jeg har spurgt ind til, hvad den blok overhovedet laver i et sparekatalog, når der ikke forventes konkrete besparelser. Jeg har ikke fået noget fornuftigt svar. Vi finder det uanstændigt, at præsentere et sådant forslag på den måde – det er kun med til at skabe utryghed i en organisation, der i forvejen er presset og står over for nedskæringer af dimensioner.
Så vores konklusion er, at det budgetforslag, vi står med, er kortsigtet og uambitiøst. Det vil især ramme udsatte borgere, og det vil komme til at koste kommunen dyrt på den lange bane.

28 ændringsforslag fra EL til 1. behandlingen af RK’s budget 2020-2013

3 ændringsforslag vedr. ”pinsepakkerne”

Pakke 2 udgår
Pakke 2 udtages helt af 1. behandlingsbudgettet.

Pakke 3 udgår
Pakke 3 udtages helt af 1. behandlingsbudgettet.

Pakke 4 udgår
Pakke 4 udtages helt af 1. behandlingsbudgettet.

6 EL-Blok-forslag 2020 – BSU-området; budgetvirkning i årene 2020 / 2021 / 2022 / 2023:

BSU-EL-ny 1 Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde
BSU investering i ansættelse af 10 medarbejdere.
+3.100 +4.100 +4.100 +4.100

BSU-EL-ny 2 Småjobspulje til kontanthjælpsmodtagere
-2.000 -2.000 -2.000 -2.000

BSU-EL-ny 3 Opkvalificering og aflønning af beboere til BSU-varetagelse af rengøring
Det handler konkret om de 2 kommunale ejendomme i hhv. Vestergade og Nygade: Ansættelse af social mentor til koordinering, samt udgifter til opkvalificering og ansættelse i småjobs af beboerne indenfor rengøring.
-500 -350 -350 -350

BSU-EL-ny 4 Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud
-2.000 -2.000 -2.000 -2.000

BSU-EL-ny 5 Social økonomisk konsulent.
-375 -375 -375 -375

BSU- EL-ny 6 Ansættelse af mentorer på det socialpsykiatriske område
Konkret handler det om at løfte indsatsen med 4 årsværk.
-2.500 -2.500 -2.500 -2.500

2 EL-Blok-forslag 2020 – SOU-området; budgetvirkning i årene 2020 / 2021 / 2022 / 2023:

SOU-EL 1, Opnormeringer i ældreplejen
Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår 2020 til 2023:
-2.000 / -2.000 / -2.000 / -2.000

SOU-EL 2, Ansættelse af en socialsygeplejeske
Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår 2020 til 2023:
-600 / -600 / -600 / -600

4 EL-Blok-forslag 2020 – KMU-området; budgetvirkning i årene 2020 / 2021 / 2022 / 2023:

EL-KMU-ny 1, KMU; Upcycling
Genoptagelse af aktiviteten fra 2017/2018
Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023: -500, -500, -500, -500

EL-KMU-ny 2, KMU; Pilotprojekt gratis bybusser
(Dette forslag skal ses i fortsættelse af KMU-sag 86, fra mødet 4.6.2019.)
Ideen er at indføre gratis buskørsel med den kollektive bustrafik på udvalgte dage og
udvalgte ruter. Her foreslås de el-drevne bybusser på lørdage i op til tre måneder (fx
fra kl. 8 til kl. 16) som et forsøg / et pilotprojekt.
Formålet er dels være at finde ud af, hvor mange det kan påvirke til at erstatte bilen
med en bustur til bymidten for at aflaste parkeringspladserne i bymidten. Derudover
kan det være med til at gøre yderligere reklame for den kollektive trafik og de nye el-
busser til kommunens borgere.
Der føres samtidig kampagne med opfordring til at folk, hvis de kører i bil for at handle i
bymidten, så vidt muligt undlader at bruge privatbilen helt ind til bymidten, men i stedet
parkerer uden for bymidten og anvender de gratis bybusser til den sidste del af turen. I
de tre måneder måles der både på virkningen mht. P-belastningen i bymidten. Efter de
tre måneder foretages desuden en spørgeundersøgelse blandt bymidtens handlende
for at få en vurdering af påvirkningen på de handlendes omsætning.
Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023: -2.000, 0, 0, 0

EL-KMU-ny 3; Flerårige investeringer i vedvarende energianlæg
Genoptagelse af investeringerne fra før 2019-budgettet.
Anlægs-udgifts-forøgelse over de fire overslagsår: -2.500, -2.500, -2.500, -2.500

EL-KMU-ny 4; ”Stor kommunal vindmølle”
Kommunal investering i en lokal ”stor vindmølle” på 100 til 150 m’s højde. Som ud-
gangspunkt foreslås at midlerne anvendes til kommunal med-investering sammen med
lokale el-aftagere i form af virksomheder og eller borgergrupper, men hvis dette går for
langsomt kan det også være en rent kommunal vindmølle, der opføres som eksempel
til efterfølgelse. Som det fremgår af VIROS’ arbejde, kan én eller et par af sådanne møller placeres i selve Roskilde Kommune. Eksempelvis i det område VIROS har peget på i nærheden
af ARGO
Anlægs-udgifts-forøgelse over de fire overslagsår: -3.500, -9.000, 0, 0.

7 EL-Blok-forslag 2020 – SBU-området; budgetvirkning i årene 2020 / 2021 / 2022 / 2023:

EL-ny 1, SBU; Vuggestuenormering justeres til anbefalet minimum
Nedbringelse af vuggestue-normerings-ratio til lige under anbefalet minimumsnormering.
Normeringsnedsættelse på 0,50 barn/voksen i vuggestue. (Min. norm 1:3. Roskilde har pt iflg
BUPL 1:3,4)
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: -16.800,-16.800,-16.800,-16.800

EL-ny 2, SBU; Børnehavenormering justeres til anbefalet minimum
Nedbringelse af børnehave-normerings-ratio til lige under anbefalet minimumsnormering.
17Normeringsnedsættelse på 1,00 barn/voksen i børnehave. (Min. norm 1:6. Roskilde har pt iflg. BUPL 1:6,7)
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: -12.200,-12.200,-12.200,-12.200

EL-ny 3, SBU; Øget støtteindsats for børn med angst, og andre udsatte børn og unge
Omstilling af indsatser for udsatte børn og unge (0-13 årige). Et af de primære fokusområder
skal være forbyggende og behandlende indsatser for børn med angst.
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: -3.400,-3.400,-3.400,-3.400

EL-ny 4, SBU; Nedsættelse af SFO-taksterne, så tilskudsniveauet svarer til FritidsHjem
Nedsættelse af SFO-takstene (1.904 kr/md) til max 30 % af de faktiske omkostninger. Det kan
indfases over en årrække, eller gennemføres i hug. Her foreslås sænkningen gennemført over
tre år. Det nuværende takst-niveau ligger på ca 56 % af de faktiske omkostninger, og dette vil med forslaget blive sænket til lige under de 30 % som gælder for fritidshjem.
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: -7.500,-15.000,-22.500,-22.500

EL-ny 5, SBU; Løft til folkeskolernes inklusionsindsats og undervisningskvalitet
Sikring af mere ligelig inklusionsindsats/undervisningskvalitet og arbejdsbelastning i folkeskolen:
Forslaget er principielt en genfremsættelse af vores forslag ”Ny EL 20” fra 2. behandlingen af
budgettet for 2018. På baggrund af forvaltningens svar overfor august-SBU-mødet er budgetbe-
løbet sat til 6 mo. kr. Det er hensigten med forslaget at gøre det mere realistisk og ”smerte-begrænset” at nå frem til en ressourcetildeling til skolerne, som sikrer mulighed for en mere ensartet inklusionsindsats (det er især her, at der er meget store forskelle), og i sammenhæng hermed – undervisningskvalitet for eleverne bredt. Samtidig sikres en geografisk mere ensartet arbejdbelastning for de ansatte i folkeskolen, så ingen folkeskolelærere kan pålægges at tage
mere end 26 undervisningslektioner pr. uge / 780 undervisningstimer pr. år.
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår:-6.000,-6.000,-6.000,-6.000

EL ny 6, SBU; Folkeskolen – Fremme af kortere skoledage
Pulje til kortere skoledage
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: -2.500,-2.500,-2.500,-2.500

EL ny 7, SBU; Bedre rengøringsniveau i folkeskolerne
En årlig hovedrengøring genindføres på skolerne. Udføres i sommerferiens slutning.
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: -1.100,-1.100,-1.100,-1.100

6 EL-Blok-forslag 2020 – ØU-området (m.m.) ; budgetvirkning 2020 / 2021 / 2022 / 2023:

EL-ny 1, ØU; Opprioritering af borgerrådgiver-indsats
Justering af indsatsen til bedre at modsvare det konstaterede faktiske behov.
Borgerrådgiver-funktionen udvides fra alene at omfatte én medarbejder, borgerrådgiveren, til også at omfatte en medhjælpende juridisk medarbejder.
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: -600 -600 -600 -600

EL-ny 2, ØU; Tidssvarende varmeanlæg i ”Hesteskoen”, Vestergade 6
Denne udlejningsejendom er den af kommunens ejendomme som rummer flest boliger, og samtidig er det en ejendom med et flertal af ressourcesesvage og/eller helbredssvækkede beboere. Ejendommen har et meget utidssvarende varmeanlæg, som ikke sikrer tilstrækkelig tilstrækkelig opvarmning om vinteren. En opgradering af varmeanlægget til nutidigt niveau har i flere år været på ”vente-liste” til at blive finansieret af de af kommunens anlægsmidler der er afsat til bygningsrenovering. Hidtil har dette imidlertid ikke ført til noget resultat, ligesom der ikke har kunnet opnås tilsagn om noget konkret tidspunkt for arbejdets udførelse. Med dette budgetforslag tilføres der 3 mio. kr. til puljen anlægsrenovering af kommunens bygninger med henblik på at varmeanlægget renoveres snarest muligt indenfor det kommende år.
Anlægsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår: -3.000 0 0 0

EL-ny 3, ØU (eller KIU ?); Etablering af havnebad
Inspireret af den succes, som havnebade-anlæg har fået i flere byer, blandt andre København og Køge, foreslås etableret havnebad i tilknytning til Roskilde Havn. Dette forslag erudgifts-mæssigt dimensioneret som et anlæg der i grad af luxux svarer til Køges, dvs. fuldt udstyret med bla. 100 m2 ”flåde”, stige, redningsudstyr, trappe/gangbro til adgang, kunstnerisk lysudsmykning i vandet, samt sauna.
Anlægsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår: -1.000 0 0 0
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: -200 -200 -200 -200

EL-ny 4, ØU / generelt; Forøgelse af kommunens grundskatter
Forøgelse til 34 o/oo, dvs en forøgelse på 9,69.
Som beskrevet tidligere kommer denne form for skatteforhøjelse ikke til at påvirke beboernes løbende økonomi udover et maks på nogle få hundrede kr. pr. år pr. husstand, idet resten af stigningen indefryses somlån i ejendommen. Et lån der først skal indfries den dag ejendommen handles. Kommunen får imidlertid løbende udbetalt sit proveny, idet staten står for det indefrosne lån til ejendomsejeren.
Sanktioner er indregnet i følgende beløb.
INDTÆGTS-forøgelse over de fire overslagsår: 52.084 104.168 104.168 156.251

EL-ny 5, ØU / generelt; Forøgelse af dækningsafgiften
Dækningsafgift forhøjes til 10 o/oo.
Sanktioner er indregnet i følgende beløb.
Drifts-påvirkning over de fire overslagsår: 3.700 7.400 7.400 11.000

EL-ny 6, ØU / generelt; Erfaringstilretning af provenyskøn på ejendomssalg
Nettoproveny skønnes højere, på baggrund af det faktiske niveau for provenyet de senere år.
INDTÆGTS-forøgelse over de fire overslagsår: 20.000 30.000 30.000 40.000
_ _ _