Uanstændig behandling af kommunens ældre borgere

Et flertal i Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker ikke at tilbagebetale ældre borgere deres tilgodehavende.
Det drejer sig om uretmæssig opkrævning for ophold på kommunens akut- og rehabiliteringscentre, når
borgeren er visiteret hertil eksempelvis efter en hospitalsindlæggelse.
Enhedslisten stillede på sidste udvalgsmøde konkret forslag om dels at afdække, hvor mange borgere, det
drejer sig om, og dels at kommunen sikrer en tilbagebetaling til de berørte borgere. Det blev nedstemt af
de øvrige partier i udvalget, dvs. af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.
I Enhedslisten erkender vi, at kommunen kan have handlet i god tro, da lovgivningen på området har været
uklar. Men vi står helt uforstående overfor, at man politisk beslutter ikke at rette op på fejlen, når det
samtidig står klart, at gældende praksis har været i strid med intentionen i lovgivningen.
Uanset om kommunens praksis har været tilsigtet eller utilsigtet, så har der i realiteten været tale om
brugerbetaling på et område, hvor der ikke er lovhjemmel til det. Enhedslisten har derfor igen begæret
sagen i Byrådet, og håber, at de øvrige politikere besinder sig og sikrer, at denne gruppe borgere
selvfølgelig skal have tilbagebetalt deres tilgodehavende – uagtet de store besparelser et flertal i Byrådet
lægger op til i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
Det er tilliden til vores lovgivning og til vores politiske system, der er på spil. En borger skal ikke stilles
anderledes end en kommune, når der kræves tilbagebetaling af et retmæssigt tilgodehavende. Det er vel
både ret og rimeligt.

Susanne Lysholm Jensen
Byrådsmedlem – Enhedslisten
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget