Budget 2017 uden Enhedslisten

Byrådet vedtog næste års budget på sit møde 12. oktober. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale og Konservative stemte for, mens Enhedslisten og DF var imod. Henrik Stougaard forklarede i sin budgettale, hvorfor Enhedslisten ikke er med i år:

Roskilde kommune er økonomisk bedre stillet end de fleste kommuner i landet. Roskilde har en god økonomi. Så god, at vi har et overskud på driftsbalancen i størrelsesordenen 200 mio. kr., så kommunen år efter år kan finansiere stort set hele sit anlægsbudget af dette driftsoverskud.

Det såkaldte "underskud", som der af og til tales om i forbindelse med Roskildes budgetter, er balancen efter finansiering af anlægsbudgettet. Det handler altså om, hvor meget af anlægsbudgettet, der tegner til at skulle finansieres af kassebeholdningen næste år. (Altså den kassebeholdning, der som bekendt konstant ligger og bevæger sig lige omkring ½ mia. kr.)

Med dette budget er det såkaldte underskud dog kun på ca. 30 mio. kr., og der bliver i virkelighedens verden ikke noget kassetræk, for vi ved samtidig - fra regnskabsresultaterne gennem i hvert fald de seneste 6 år – at regnskabsresultatet for 2017 vil komme til blive 60 til 100 mio. kr. bedre på driften end budgetteret.

Så, altså, Roskilde har en god økonomi, og der er ingen grund til at spare eller skære ned på nødvendige områder. Ingen grund til at forringe forholdene for borgere eller medarbejdere.

Hvad er det med den læreraftale ?

Roskilde Avis bragte, 30.9.2016 side 6, en artikel under overskriften "Slås om fredsaftale med lærerne". Den dækkede byrådets behandling af et forslag der på Enhedslistens initiativ var på dagsordenen for mødet 28.9.2016. Som forslagsstillere finder vi, at der er et par supplerende vinkler på denne sag, som avisens læsere også bør præsenteres for, og de kommer så her.

Først og fremmest vil vi præcisere, at det der i denne sammenhæng er vigtigst for Enhedslisten er, at indholdet af en kommende læreraftale bliver så godt som muligt. Det er klart at lærerne selv må forhandle og selv må vurdere om den muligt opnåelige lokalaftale i situationen er det rigtige for dem. Men rammerne for forhandlingerne - og her handler det ikke KUN om økonomiske rammer - er altafgørende for et godt resultat . Disse rammer fastsættes med det forhandlings-mandat der gives politisk. Om forhandlingsmandatet åbner for en god eller dårlig aftale, afhænger af de partier der er med til at fastsætte mandatet.

Vi har taget udgangspunkt i, at det var sandt, når flere partier har udmeldt at læreraftalen slet ikke indgår i budgetaftalen. Det passer også med den offentliggjorte tekst. Derfor burde der være mulighed for, at forhandlings-mandatet kan blive besluttet af det byrådsflertal, der i starten af budgetforhandlingerne meldte sig som positive overfor en læreraftale. Det aftale-venlige byrådsflertal omfatter vores tre mandater fra Enhedslisten samt de tre mandater fra DF.

Emneord:

Pernille Skipper i Byens Hus

Omkring 55 roskildensere var var mødt frem i Byens Hus den 22. september, hvor Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper gav sit bud på et alternativ til regeringens fremlagte 2025-plan.

Skipper slog fra starten fast, at vi lever i en tid, hvor vi både oplever stigende ulighed og stigende fattigdom. Problemet er ifølge Enhedslistens politiske ordfører, at det går udover sammenhængskraften i Danmark, og at det medfører utryghed i brede dele af befolkningen. Det skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af kontanthjælpsreformen, som går hårdt udover den fattigste del af befolkningen.

Skipper pointerede at regeringens 2025-plan vil være et skridt i den helt forkerte retning. Som eksempel nævnte hun at forringelserne på SU de studerende hårdt, samtidig med at planen betyder skattelettelser til den rigeste del af befolkningen.

For Skipper er løsningen at gå i en helt anden retning. Hun slog til lyd for, at danskerne skal dele arbejdet og i det hele taget arbejde mindre, at vi er nødt til at sætte fokus på kvaliteten i den offentlige sektor frem for kun at tænke på hvor stor eller lille den skal være, og endelig at vi skal til at genbruge meget mere, hvis vi skal afværge den truende klimakrise.

Skipper kom naturligvis også ind på den aktuelle politiske situation og efter hendes vurdering er et snarligt valg bestemt en mulighed.

Borgmesteren og partierne bag budgettet lader de svageste borgere i stikken

Er man på kontanthjælp, integrationsydelse eller på anden vis rammes af kontanthjælpsreformen, er der ingen hjælp at hente i forbindelse med det budgetforlig socialdemokraterne indgik med SF, B, R, K og V fredag aften. Det er et asocialt budget. Ikke en krone er der sat af til at understøtte de reformramte familier eller til at sikre ordentlige arbejdsbetingelser for medarbejderne, så de får den nødvendige tid til at behandle de ramte borgere anstændigt.

Borgmesteren og socialdemokraterne har gang på gang givet udtryk for, at de er imod reformen og bekymrer sig om de konsekvenser, den har for kontanthjælpsmodtagerne. Det har vist sig at være tomme ord. I forbindelse med budgetforhandlingerne er de på intet tidspunkt kommet med konkrete forslag, der kunne være med til at afhjælpe den ulykkelige situation, der den 1. oktober, når den nye lov træder i kraft, vil ramme en lang række borgere – ikke mindst børnefamilier.

Hykleriet bliver ikke mindre af, at borgmesteren efter budgetforhandlingerne udtaler, at hun ikke har set forslag, der kan gennemføres på lovlig vis. Det er ikke en indvending, hun har fremført overfor Enhedslisten under forhandlingerne. Og det er ganske enkelt ikke sandt.

Enhedslisten er kommet med flere konkrete forslag. Et forslag om en jobgaranti på 225 timers ordinært arbejde årligt til reformramte børnefamilier, så de reformramte borgere undgår at blive trukket yderligere i kontanthjælp. Dette kan gøres gennem eksempelvis et samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Et forslag om etablering af et borgerstøttende team, der skal give de enkelte reformramte borgere en individuel og håndholdt støtte. Og endelig et forslag om flere medarbejderressourcer på beskæftigelses- og socialområdet, så de på tilfredsstillende vis kan tage hånd om de mange borgere, der bliver økonomisk og socialt ramte af kontanthjælpsreformen.

Emneord:

Enhedslistens budgettale ved byrådets 1. behandling af budget 2017

Der er ingen hjælpe at hente for de borgere, der bliver ramt af kontanthjælpsreformen i det budget, som de øvrige partier i byrådet nu vil vedtage. Deres budget modvirker ikke de 25 millioner kroner, som på forhånd er lagt ind som besparelser, og SFO-taksterne stiger med flere hundrede kroner. Det er nogle af forklaringerne på, at Enhedslisten ikke kan være med i budgettet, sagde Henrik Stougaard i sin ordførertale ved 1. behandlingen af budgettet den 31. august.

Her er talen i sin helhed:

Først en tak til forvaltningen for en stor indsats. Høringsparterne har ikke ligefrem været overbelastede - endnu, men det kommer meget snart, og vi takker dem på forhånd.

Enhedslisten kan som bekendt ikke tiltræde ABFVC-budgettet og vi har derfor udarbejdet vores eget budgetforslag.

Der er en række årsager til at vi står af overfor flertallets budgetforslag her ved byrådets første behandling. Den detaljerede oversigt fremgår af det alternative budgetforslag vi har fremlagt ved ØU's budgetbehandling tidligere i dag. I kort form kan det der skiller os opsummeres i en række eksempler.

Emneord:

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Pressemeddelelse:

Efter 13 timers uafbrudte forhandlinger torsdag, og en fredag med 6 timers stand-by-forhandlinger, er Enhedslisten ikke længere med i forhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2017. Socialdemokraterne, SF og Radikale har i stedet valgt at forhandle videre med højre side i byrådet.