Nej til læreraftalen er ansvarsforflygtigelse

Nedenstående indlæg er sendt til Roskilde Avis:

Byrådets flertal siger nej til en aftale med Roskilde Lærerforening. Det er ansvarsforflygtigelse.

Byrådet har ansvaret for at sikre resurser til, at alle skoler kan leve op til det, folkeskoleloven kræver. At sikre et godt arbejdsmiljø og en fornuftig personalepolitik, så opgaverne bliver fordelt forsvarligt mellem lærerne, hænger tæt sammen med dette ansvar.

Det ansvar ønsker Byrådet åbenbart ikke at løfte, selv om lærernes repræsentanter har tilbudt - under de givne økonomiske rammer – at medvirke til at det lykkes bedst muligt.

Emneord:

Lokalaftale med lærerne er mulig - når som helst!

 ... forudsat, at man ikke er principiel modstander af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor medarbejderne organiserer sig i faglige organisationer med ret til at forhandle kollektive overenskomster og dertil hørende lokalaftaler. Der hvor forhandlingerne er havnet nu, er der ikke belæg for – som det påstås af blandt andre borgmesteren - at der skulle være økonomiske årsager til at afvise en lokalaftale med Roskilde Lærerforening. Tværtimod, og det vil vi uddybe her.

Forhandlingerne har reelt haft to hovedpunkter, der også udgør brudfladerne: Det ene punkt handler om ret til et minimum af forberedelsestid, og det andet handler om et max for ugentlige undervisningslektioner. På den ene side har lærerne ønsket fastholdt de 8 ugentlige timers forberedelse, som der er ubetinget ret til efter det nuværende såkaldte administrationsgrundlag. I og med at dette både er det, der gælder i forvejen, og er det regelsæt, der faldes tilbage på ved forhandlingssammenbrud, så er ønsket om forberedelsestiden naturligvis budgetneutralt.

Emneord:

Trist dobbeltspil fra socialdemokraternes side

Enhedslisten, SF og de Radikale har sendt dette debatindlæg efter byrådsmødet den 15. februar:

"Læreraftale" hed et lukket punkt, der var på Roskildes byråds dagsorden onsdag den 15. februar.
Sagen er åbnet efter byrådsmødet, og derfor kan det nu dokumenteres, at den socialdemokratiske byrådsgruppe med Joy Mogensen i spidsen, har kørt et meget uskønt dobbeltspil i denne sag. Man har foregivet at ville gå ind for en aftale, der holdt sig indenfor det af økonomiudvalget fastsatte mandat. Det omfatter blandt andet, at aftalen skal kunne effektueres indenfor budgettets rammer. I realiteten har man derimod aktivet saboteret og til slut direkte stemt imod at der blev indgået en sådan aftale.
Det forslag der blev nedstemt i byrådssalen var et forslag om at sige ja tak til et tilbud fra lærerforeningen, om en positiv forhandlingsafslutning, som netop udtrykkeligt ville holde sig indenfor budgettets rammer, og indenfor det udstukne forhandlingsmandat i øvrigt. Det nedstemte forslag lød i sin helhed:

Emneord:

Enhedslisten har valgt spidskandidater

 

 

 

 

Enhedslisten har på sin generalforsamling opstillet de fire øverste kandidater til kommunalvalget den 21. november. Det bliver veteranen Henrik Stougaard, som topper listen, og på de næste pladser står Susanne Lysholm Jensen, Anna Bondo Nielsen og Jonas Paludan. De øvrige kandidater vælges på et opstillingsmøde den 10. juni.

I beretningen fremhævede Åge Skovrind fra bestyrelsen især partiets aktiviteter mod den voksende fattigdom. Enhedslisten gjorde sidste år en stor indsats for at sætte fokus på konsekvenserne af regeringens nye regler om kontanthjælpsloft, kravet om 225 timers arbejde og den lave integrationsydelse. I byrådet har Enhedslisten stillet flere forslag, som kunne hjælpe dem, der er ramt, og uden for byrådet har der været en lang række arrangementer, gadeaktioner og opstart af et netværk mod fattigdom.

Emneord:

Nej til megahotel på Ny Østergade - ja til vedvarende energi

På byrådsmødet den 25. januar var Ny Østergade-projektet (Røde Port) endnu en gang til debat. Et af de emner, byrådet diskuterede, var højden på det hotel, som et flertal ønsker opført i området. Et hotel på 12 etager og med en højde over terræn på 42,5 meter. Det er måske vanskeligt at forstille sig, hvor højt 42,5 meter egentlig er, men her kan man (for sit indre øje), måske forestille sig, at man placerede Rundetårn ved stationen - og så har man rimelig præcist højden på det nye byggeri.

Emneord:

Det mener Enhedslisten om et nyt Roskilde Stadion

Enhedslisten mener, at en ny idrætspark/stadion fortsat skal være placeret i Rådmandshaven. Her er vi enige med et flertal i byrådet. På Økonomiudvalgets møde den 11. januar var det kun DF og Venstres ene ØU-medlem (Lars-Christian Brask), der var imod. Det lykkedes også at få Økonomiudvalgets flertal til at træffe en principbeslutning om klima-bæredygtighed af en eventuel baneopvarmning.

Enhedslisten går ind for, at stadion fremover skal være 100 procent kommunalt; både kommunalt ejet, og kommunalt drevet. Også dette var der flertal for. Ingen har pt. markeret sig direkte imod, men flere af de borgerlige har tidligere talt for en form for privatisering.

Enhedslisten kan imidlertid ikke støtte det foreliggende projektforslag, hvilket der er flere gunde til. En af de grundlæggende er, at projektet indeholder en planmæssigt tvivlsom randbebyggelse. Der er stor risiko for, at dette både giver dårlige forhold for de pågældende boliger, og for idrætspark/stadion. Umiddelbart ønsker vi de to projekter adskilt, så der findes en anden placering til boligerne.

Emneord: