Nej til et budget fyldt med med forringelser

Derfor har vi fra Enhedslisten fremlagt vores eget forslag. Det er et forslag, der er i væsentligt bedre økonomisk balance end flertals-forslaget. En balance, vi opnår helt uden at gå ind på flertalsforslagets voldsomme nedskæringer. Der er tre hovedårsager til at vi opnår det resultat:

For det første forøger vi med forslaget de kommunale grundskatter til maksimum. Med de nye regler er det en ret blid form for skattestigning. For selvom kommunen får pengene af staten, kan den enkelte grundejer vente med at betale stigningen til ejendommen engang sælges.

 

For det andet udskyder vi nogle udvalgte anlægsprojekter. Dermed bliver der mere tilbage til driftsopgaverne.

 

For det tredje anlægger vi nogle mere realistiske forventninger til overskuddet af kommunens ejendomshandler. Vores skøn ligger relativt forsigtigt på kun ca. 90 procent af erfaringstallene fra de senere år. Alligevel er mer-provenuet stort nok, til at det kan afværge de drifts-nedskæringer, flertalsbudgettet rummer i 2019. Vores to første budgetforbedringstiltag ville også, hver for sig, kunne afværge 2019-nedskæringerne.

 

Enhedslistens budgetforslag sigter mod at anvise de samlede muligheder, og derfor nøjes vi ikke med at afværge nedskæringerne, men medtager også en række udvalgte nødvendige genopretninger, tiltrængt forøgelse af forebyggende indsats og investeringer i fremtiden. Det handler især om følgende områder:

 

Social og beskæftigelsesområdet, hvor vi både fastholder den forebyggende indsats OG investerer i markant udvidelse af den.

 

Skole og Børneområdet, hvor vi blandt andet forøger daginstitutionsnormeringerne. Vi fastholder den basale skolestruktur og giver folkeskolen det ressourceløft der er nødvendigt for at de hårdest trængte skoler kan komme med i klubben, og for at vi lokalt kan fortsætte arbejdet med kortere skoledage.

 

Klima- og miljøområdet, hvor vi blandt andet afsætter midler til en kommunal 100 meters vindmølle, fortsætter de brede investeringer i vedvarede energi og afsætter penge til en række tiltrængte miljø-foranstaltninger. Som reglerne er, må vi dog vente til 2. behandling, med at fremsætte Enhedslistens budgetforslag som ændringsforslag.

 

Her ved førstebehandlingen må vi nøjes med at stemme for eller imod flertals-forslaget fra Økonomiudvalget. Som antydet tidligere, vender jeg derfor tilbage med en mere detaljeret begrundelse for, at vi stemmer imod. Det handler om seks hovedpunkter, der hver især gør budgetforslaget uacceptabelt for Enhedslisten. Her opsummeret i uprioriteret rækkefølge.

 

  • Vi er imod de fire blokforslag på sundhed og omsorg – nærmere betegnet ældreområdet – der samlet udgør en drifts-nedskæring på 21 mio. kr.
  • Vi er imod de ti blokforslag på beskæftigelses- og socialområdet, som samlet betyder en driftsreduktion på 11,5 mio. kr.
  • Vi er imod budgetaftalens afsnit om den før omtalte ny skolestruktur.
  • Vi er imod det blokforslag der nedskærer skoleressourcerne med 15 mio. kr.
  • Vi er imod de fem blokforslag på Økonomiudvalgets områder, som i alt giver en driftsreduktion på personale og personaleforanstaltninger på 7 til 10 mio. kr.
  • Vi er imod de tretten blokforslag, der fordelt på Økonomi-, Kultur- og Idræt- og Plan- og Teknikudvalgenes områder, betyder forringelser af driften på 4½ mio. kr. spredt på daginstitutioner, SFO’er, klubber, rengøring, teknisk vedligeholdelse, bibliotek og andre kulturelle aktiviteter.

 

Enhedslisten beder på den baggrund om at få ført til protokols, at vi, med henvisning til Henrik Stougaards bemærkninger ved Økonomiudvalgets 1. behandling, ikke kan tiltræde flertallets budgetforslag.

 

Afslutningsvis har vi en stor tak til høringsparter og aktive borgere for de input, vi har fået i budgetprocessen frem til nu. Hverken budget eller skolestruktur er endeligt vedtaget endnu, så fortsæt endelig det gode arbejde! Og til allersidst: Tak til forvaltningen for god servicering undervejs i processen.

 

Henrik Stougaard holdt denne tale på byrådsmødet den 12. september.